परिच्छेद— ३ अभियोगपत्र र म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद— ३ अभियोगपत्र र म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था

५. अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु :- (१) अनुसन्धान अधिकृतले न्यायाधिकरण
समक्ष ऐनको दफा ६१ बमोजिम पेश गर्ने अभियोगपत्रमा देहाय बमोजिमका कुराहरु
खुलाउनु पर्नेछ :—
(क) न्यायाधिकरणको नाम,
(ख) प्रतिवादीको नाम, थर, वतन र निजको बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमतीको नाम,
(ग) अभियोगको विवरण,
(घ) कुन कानून अन्तर्गत न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो सो कुरा,
(ङ) वादीको दावीस“ग सम्बन्धित कानून,
(च) हदम्याद सम्बन्धी कुरा,
(झ) वादी दावीलाई समर्थन गर्ने सम्बन्धित प्रमाणहरु,
(ञ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजाय,
(ज) प्रतिवादीको सम्पतिको विवरण,
(ट) अपराधबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने भए सो क्षतिपूर्तिको रकम,
(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अभियोगपत्रमा थाहा भएसम्म
प्रतिवादीको परिचयात्मक विवरणमा घर नम्बर, प्रतिवादीको उमेर, पेशा, हुलिया,
नागरिकता वा राहदानी नम्वर, इमेल, फ्याक्स, टेलिफोन नम्वर खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) प्रतिवादीको परिचयात्मक विवरण नखुलेको अभियोगपत्र दर्ता हुने छैन ।
तर अभियोगपत्रमा एक भन्दा बढी प्रतिवादी भएकोमा वतन स्पष्ट खुलाइएको
प्रतिवादीको हकमा मुद्दाको कारबाही र किनारा हुनेछ । वतन नखुलाइएको
प्रतिवादीको हकमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भनी कारण सहितको व्यहोरा जनाई दरपीठ
गरी सोको जानकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) न्यायाधिकरणमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा खुलाइएको
प्रतिवादीको वतन वास्तविक नभएको कारणबाट म्याद तामेल हुन सकेको रहेनछ
भने त्यस्तो प्रतिवादीको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्न सकिनेछ ।

६. अभियोगपत्रको जा“चबुझ र दरपीठ :- (१) नियम ५ बमोजिमको अभियोगपत्र पेश
भएपछि रजिष्ट्रारले जा“चबुझ गर्दा बेरीतको देखिए त्यसको कारण खोली अभियोगपत्र
दरपीठ गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अभियोगपत्र दरपीठ गरेकोमा त्यसको जानकारी
अनुसन्धान अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम रजिष्ट्रारले गरेको दरपीठ उपर न्यायाधिकरणमा
निवेदन दिन सकिनेछ ।

७. अभियोगपत्र दर्ता गरी निस्सा दिनु पर्ने :- नियम ६ बमोजिम अभियोगपत्र जाँची हेर्दा
रीतपूर्वकको देखिए उसै दिन दर्ता गरी अनुसन्धान अधिकृतलाई त्यसको निस्सा दिनु
पर्नेछ ।

८. वयान र थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) अभियोगपत्र दर्ता भए पछि प्रतिवादी
उपस्थित भए सोही दिन निजको वयान गराई थुनछेक सम्बन्धी आदेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

९. म्याद तारेख सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी गर्दा वाटोको
म्याद वाहेक सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणमा कारबाही चलेको कुनै मुद्दामा गुज्रेको म्याद वा तारेख थमाउन पाइने छैन ।
तर–
(क) पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारेख गुज्रेको भन्ने न्यायाधिकरणलाई लागेमा बढीमा दुई पटकसम्म गरी जम्मा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारेख थामी दिन सकिनेछ ।
(ख) मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ६२ नं.र १७५ नं. मा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०. म्याद तामेल गर्ने :- (१) यस नियमावली बमोजिम म्याद जारी गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि
ऐन, २०२८ को दफा ७ बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद तामेल न्यायाधिकरण आफैले वा सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत गराउन सक्नेछ ।

११. विद्युतीय माध्यम वा पत्रिका मार्फत म्याद तामेल हुन सक्ने :- (१) नियम १०
बमोजिम प्रतिवादीलाई म्याद तामेल हुन नसकेमा देहाय बमोजिम म्याद तामेल
गराउन सकिनेछ :—
(क) म्याद तामेल गरिनु पर्ने प्रतिवादीको कुनै Çयाक्स नम्वर, इमेल वा अभिलेख हुन सक्ने विद्युतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट, वा
(ख) कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च प्रतिवादीबाट विगो सरह असुल गर्नु पर्नेछ ।

१२. म्याद तामेल भई आएपछि गर्नु पर्ने कारबाही :- म्याद तामेल भई आएपछि
रजिष्ट्रारले रीतपूर्वक तामेल भएको छ वा छैन हेरी आवश्यक भए फा“टवालाको
प्रतिवेदन समेत लिई जा“ची वेरीतको देखिए बदर गरी पुनः रीतपूर्वक म्याद तामेल
गर्न लगाई रीतपूर्वकको तामेली प्रति मिसिलसाथ राखी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३. म्याद तामेलको अभिलेख :- (१) न्यायाधिकरणबाट जारी गरिएको म्यादको अभिलेख
प्रत्येक तामेलदार पिच्छे अलग अलग रुपमा देखिने गरी रजिष्ट्रारबाट प्रमाणित गराई
राख्नु पर्नेछ ।
(२) म्याद तामेल गर्न पठाइएको म्याद तामेलदारले बुझिलिएको मितिले
बाटाका म्याद बाहेक दुई दिनभित्र तामेल गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र म्याद तामेल गर्न नसकेको
मनासिव कारण देखाउन नसकेमा त्यस्तो तामेलदार उपर प्रचलित कानून बमोजिम
विभागीय कारबाही गर्न सकिनेछ ।