परिच्छेद—५ पेशी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद—५ पेशी सम्बन्धी व्यवस्था

२०. पेशी सूची प्रकाशन गर्ने :- (१) रजिष्ट्रारले आगामी हप्ताको लागि पेशीको तारेख
तोकिएको मुद्दाहरुको सूची मुद्दाको दर्ताक्रम अनुसार तयार गरी प्रत्येक हप्ताको
बिहीबारसम्ममा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेशी सूची तयार
गर्दा मुल्तबीबाट जागेका मुद्दा वा सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम पुनः
इन्साफका लागि दर्ता भएको मुद्दाको शुरु दर्र्ता मितिलाई नै आधार मानी दर्ताक्रम
निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेशी सूचीमा मुद्दाका पक्षहरुको नाम, मुद्दाको
नम्बर, मुद्दा पेश हुने दिन र मुद्दामा कानून व्यवसायी नियुक्त भएको भए निजको
नाम समेत उल्लेख गरेर शुक्रबारसम्ममा न्यायाधिकरणको सूचनापाटीमा टा“स गरी
सक्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम साप्ताहिक मुद्दा पेशी सूचीमा परेका
मुद्दाहरुमध्येबाट रजिष्ट्रारले दैनिक मुद्दा पेशी सूची तयार गरी सूचनापाटीमा टा“स
गर्न लगाउनु पर्नेछ र एक एक प्रति पेशी सूची सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम दैनिक पेशी सूची तयार गर्दा मुद्दा दर्ता मितिको
आधारमा देहायको क्रममा तयार गर्नु पर्नेछ :–
(क)अघिल्लो दिन हेर्दा हेर्दै बा“की रहेको मुद्दा,
(ख) थुनुवा भएको मुद्दा,
(ग) महिला जाहेरवाला वा पीडित भएको मुद्दा,
(घ) पूर्व आदेश अनुसार पेशीको निश्चित मिति तोकिएको मुद्दा ।
(६) न्यायाधिकरणमा दायर भएको अभियोगपत्रसाथ वा न्यायाधिकरणबाट
जारी भएको म्याद, पूर्जी वा वारेण्टबाट हाजिर हुन वा पक्राउ भई आएको व्यक्तिको
हकमा तत्काल बयान गराई थुनछेकको कारबाही गर्नु पर्ने रहेछ भने दैनिक मुद्दा
पेशी सूचीमा नचढेको भए पनि कारबाही गर्न सकिनेछ ।
(७) इजलास सहायकले मुद्दा पेशी हुने दिन मिसिल वुझी इजलास समक्ष पेश
गर्नु पर्नेछ । सो मिसिलउपर छलफल टु·िई फैसला वा आदेश लेखिने भएमा वाहेक
त्यस दिनको काम समाप्त भएपछि इजलास सहायकले सो मिसिल सम्बन्धित
फाँटवालालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

२१. बहस व्यवस्थापन :- (१) मुद्दाको बहस सुनुवाईको प्रारम्भमा न्यायाधिकरणले त्यस
मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरुमा सीमित रही बहस गर्न पक्ष वा कानून
व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु हेरी न्यायाधिकरणले बहसको समय तोक्न
सक्नेछ । सो तोकिएको समयभित्र सीमित रही कानून व्यवसायीले वहस गर्नु
पर्नेछ ।
(३) मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखी न्यायाधिकरणले
आवश्यक ठानेमा वा पक्षको कानून व्यवसायीले वहसनोट पेश गर्न चाहेमा
न्यायाधिकरणले पेशी तारेखको दुई दिन अगाडि वहसनोट पेश गर्न आदेश दिन
सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम वहसनोट पेश गर्ने आदेश न्यायाधिकरणले
दिएमा सम्बन्धित कानून व्यवसायीले तोकिएको दिनमा लिखित वहस नोट पेश गर्नु
पर्नेछ ।

२२. मुद्दा हेर्न नरोकिने :- (१) दैनिक पेशी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारेख गुजारी
थाम्न पाउने म्याद बा“की भएको भन्ने समेत कुनै कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन ।
न्यायाधिकरणबाट खोजेका वखत पक्ष वा निजको वारेस वा कानून व्यवसायी हाजिर
नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन । ठहरे बमोजिम फैसला हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको सुनुवाई
प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आफ्नो काबुभन्दा वाहिरको परिस्थितिले गर्दा
न्यायाधिकरणमा उपस्थित हुन नसक्ने कुनै मनासिव कारण देखाई न्यायाधिकरण
समक्ष मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले इजलास बस्नु पूर्व निवेदनपत्र दिएमा
न्यायाधिकरणले बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्न सक्नेछ ।
साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढेको मुद्दा हटाउन निवेदन परेमा उक्त मुद्दा दैनिक पेशी
सूचीमा समावेश हुने छैन ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणबाट
प्राथमिकता दिई हेर्न आदेश भएको मुद्दा, एकै पक्षको एक भन्दा बढी कानून
व्यवसायी रहेको मुद्दा, हेर्दा हेर्दैको मुद्दा, दुई पटक पेशी स्थगित भई सकेको मुद्दा र
प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा फैसला गर्नु पर्ने समयावधि नाघेका मुद्दाको सुनुवाई
स्थगित हुने छैन ।