परिच्छेद— ८ विविध

परिच्छेद— ८ विविध

४५. न्यायाधिकरणको काम कारबाही नियमित गर्ने :- न्यायाधिकरणमा रहेका मुद्दा
मामिला, प्रशासन लगायतका काम कारबाही प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च
अदालतको निरीक्षण बमोजिम भए वा नभएको हेरी सो अनुसार गर्न निर्देशन दिने
जिम्मेवारी न्यायाधिकरणको अध्यक्षको हुनेछ ।

४६. अन्तरकालीन आदेश दिन सक्ने :- न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको
सन्र्दभमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कुनै कुरा रोक्न वा जारी राख्न
आवश्यक छ भनी कारण सहित मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएकोमा
न्यायाधिकरणलाई निवेदनको व्यहोरा युक्तिसङ्गत लागेमा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा
भएको भए पनि न्यायाधिकरणले कुनै निश्चित समयको लागि कुनै काम रोक्न वा
भइरहेको काम अवधि किटान गरी वा नगरी जारी राख्नु भनी मुद्दाका कुनै पक्षका
नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

४७. दशीको मालवस्तु सुरक्षित राख्ने :- अभियोगपत्रसाथ दाखिल भएका दशीका मालवस्तु
न्यायाधिकरणले सुरक्षितसाथ राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

४८. रोक्का भएको वा दशीमा प्राप्त भएको मालवस्तु फिर्ता :- मुद्दामा दशी स्वरुप प्राप्त
हुन आएको कुनै मालवस्तु जफत गर्नु पर्ने दावी नभएको र सो मालवस्तुको स्वामित्व
सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहे सम्बन्धित मालधनीले फिर्ता पाउ“ भनी निवेदन गरेमा
न्यायाधिकरणले त्यस्तो मालसामान सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन सक्नेछ ।ध

४९. न्यायाधिकरणमा पेश गरिने लिखत सम्बन्धी थप व्यवस्था :- (१) न्यायाधिकरणमा
पेश गरिने अभियोगपत्र, निवेदनपत्र वा अन्य कुनै लिखत फुलस्केप साइजको नेपाली
कागजमा बायाँपट्टि दुई इन्च र पहिलो पानामा माथि तीन इन्च, तल एक इन्च र
त्यसपछि अरु पानामा प्रत्येक पानाको तल माथि एक–एक इन्च किनारा छोडी शिष्ट
र संयमपूर्ण भाषामा शब्द छुट्टाई र दुई पंक्तिका बीच पर्याप्त ठाउ“ छाडी एक पृष्टमा
बत्तीस पंतिमा नबढाई पक्की कालो मसीले सफास“ग लेखेको वा टाइप गरेको हुनु
पर्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणमा पेश हुने प्रत्येक लिखतमा लिखत दर्ता गर्न ल्याउनेको
नाम, थर, ठेगाना, उमेर र त्यस्तो लिखतमा विपक्ष बनाइएको प्रत्येक व्यक्तिको नाम,
थर, गाउ“, वडा, टोल, टेलिफोन नम्बर, फ्याक्स, इमेल लगायतका विवरण
स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले प्रत्येक पानाको शीर पुछारमा छोटकरी
दस्तखत गरी आखिरी पानामा ल्याप्चे तथा लेखात्मक सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ ।
(४) कुनै कानून व्यवसायीले लिखतको मस्यौदा गरेको भए निजको नाम,
दस्तखत र लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति वाहेक अन्यले मस्यौदा गरेको भए यो
लिखत मैले मस्यौदा गरेको हुँ घुस, कीर्ते, जालसाजीमा सजाय पाएको छैन भनी पूरा
नाम, ठेगाना उल्लेख गरी दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ ।

५०. प्रवेश नियमित गर्ने :- न्यायाधिकरणको भवनका कोठाहरुमा अनुमति नलिई कुनै
व्यक्ति प्रवेश गर्नु हुदैन । न्यायाधिकरणको भवनमा प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार
रजिष्ट्रारलाई हुनेछ ।

५१. न्यायाधिकरणमा रहेका मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा :- (१) न्यायाधिकरणमा रहेका
मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा गर्नु रजिष्ट्रार एवं सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ
(२) सदस्यको आदेश बेगर न्यायाधिकरणमा रहेका कुनै पनि मिसिल
कागजपत्र र स्रेस्ता किताबहरु न्यायाधिकरण भवन बाहिर लैजान र अनधिकृत
व्यक्तिलाई देखाउन हु“दैन ।

५२. प्रहरीको जिम्मा लगाउने :- (१) न्यायाधिकरणको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड
जरिवाना वा सरकारी विगो आदिमा पक्राउ भएको व्यक्ति तत्काल न्यायाधिकरणमा
बुझाउन न्यायाधिकरण बन्द भएको कारणले सम्भव नभएमा वा न्यायाधिकरणमा
पुर्याउन बढी समय लाग्ने भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिले तत्कालै
नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरी
कार्यालयले हिरासतमा राखी न्यायाधिकरण खुल्नासाथ न्यायाधिकरणमा उपस्थित
गराउनु पर्नेछ ।

५३. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्था :- न्यायाधिकरणमा भएको मुद्दाको मिसिल संलग्न जुनसुकै
कागजातको नक्कल मुद्दाका पक्ष वा कानून व्यवसायीले प्रति पाना पाँच रुपैयाँ दस्तुर
तिरी लिन पाउनेछ । नक्कलको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा अनुसूची—२ बमोजिम
हुनेछ ।

५४. निवेदनपत्र दिन सक्ने :- न्यायाधिकरणमा दायर भएको मुद्दाको कुनै पक्षले मुद्दास“ग
सम्बन्धित कुनै विषयमा कारबाही हुनका लागि निवेदनपत्र दिन सक्नेछ र
न्यायाधिकरणले निवेदकको माग मुनासिब देखेमा आवश्यक कारबाही गर्नेछ ।
निवेदनपत्र अनुसूची—३ बमोजिमको ढा“चामा हुनेछ ।

५५. निवेदन दस्तुर :- (१) न्यायाधिकरणमा दिइने निवेदनपत्रसाथ दश रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणमा
परेको मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोगपत्र, निवेदनपत्र इत्यादि दर्ता गर्दावा सम्बन्धित मिसिल कागजपत्रको निरीक्षण गर्दा वा नक्कल सारी लि“दा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने कुनै फी वा दस्तुर लाग्ने छैन ।
(३) यस नियमावली वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम न्यायाधिकरणमा लाग्ने कुनै दस्तुर बुझाउ“दा नगदमा बुझाउनु पर्नेछ ।

५६. मिसिल वा कागजपत्र हेर्न दिने :- (१) मुद्दाको पक्ष, वारेस वा कानून व्यवसायीले
मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजपत्र हेर्न निवेदन दिएमा न्यायाधिकरणले हेर्ने
अनुमति दिनु पर्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणमा रहेको मिसिल कागजपत्रहरु वा अरु किसिमले अन्य
अड्डा अदालतबाट आएको मिसिल कागजातहरु हेर्न देहाय बमोजिमको दस्तुर
लाग्नेछ :–
(क) पक्ष वा निजको वारिसले दिएको निवेदनपत्रमा दश रुपैयाँ,
(ख) मुद्दाका सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरुले दिएको निवेदनपत्रमा बीस
रुपैयाँ,
(ग) पक्ष वा निजको वारिसले तत्काल हेर्नको लागि निवेदनपत्र दिएमा
दश रुपैयाँ,
(घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरुले तत्काल हेर्नको लागि
निवेदनपत्र दिएमा पचास रुपैया“ ।

५७. सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा :- सदस्यले इजलास बसेको दिनको
निमित्त एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् ।

५८. काम कारबाहीको प्रतिवेदन :- न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्दा, छिन्न बाँकी मुद्दा,
छिनेको मुद्दा लगायतको विवरण मासिक रुपमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्
सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

५९. प्रचलित कानून बमोजिम हुने :- न्यायाधिकरणले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने
सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अन्य कुरामा
प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

६०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्ने :- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार थपघट तथा हेरफेर गर्न
सक्नेछ ।

६१. खारजी र बचाउ :- (१) वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २ को
खण्ड (घ) र परिच्छेद–९ खारेज गरिएकोछ ।
(२) वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ बमोजिम न्यायाधिकरणबाट भए
गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।