अनुसूची – १ फैसलाको ढाँचा

अनुसूची – १ फैसलाको ढाँचा

(नियम ३४ सँग सम्बन्धित)
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण

इजलास
अध्यक्ष श्री …………
सदस्य श्री ………….
सदस्य श्री ………….
फैसला
सम्वत् …………को फौजदारी दायरी नं.
मुद्दा ……………
वादीको नाम, थर र वतन …………….. प्रतिवादीको नाम, थर र वतन …………..
वादीको साक्षी …………………. प्रतिवादीको साक्षी …………………….
…………………………………. ………………………………………….
कागज ………………………… कागज ……………………………….
………………………………… ………………………………………
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य :-
……………………….
………………………

ठहर :- यस मुद्दामा सवै कागज बुझ्दा यस्तो भन्ने वादी यसो भन्ने प्रतिवादी वा यस्तो
व्यहोराले यस्तो भएकोमा यस्तो यस्तो फलानो फलानो प्रमाण भएको हुनाले यो यो रीत
प्रमाण र यो यो कानूनले यो ठहर्छ । यो कानूनले यसो गर्ने ठहराई फैसला गरी दिएँ।
इति सम्वत्……… साल ….. गते …….. रोज …….. शुभम्……………………।
न्यायाधिकरणको छाप