Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सैनिक प्रहरी सम्बन्धी नियमावली, २०५८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०५८।६।१५

संशोधन

सैनिक प्रहरी सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६०                                                          २०६०।७।२४
सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                                             २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ९६ को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।