परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “मन्त्रालय” भन्नाले गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।