Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – २ मानपदवी

३. नेपाल रत्न मानपदवी :-

(१) नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने गरी राष्ट्रिय जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा उदाहरणीय योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई नेपाल रत्न मानपदवी प्रदान हुन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मानपदवीको श्रेणी विभाजन हुने छैन र त्यस्तो मानपदवीको प्रतीक समूह र मालाको नाप परिशिष्ट एक अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

 

४. राष्ट्रगौरव मानपदवी :-

(१) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने मुलुकको  रार्ष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रगौरव मानपदवी प्रदान हुन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मानपदवीको श्रेणी विभाजन हुने छैन र त्यस्तो मानपदवीको मण्डन, प्रालम्बिका र पट्टाको विवरण र नाप परिशिष्ट एक अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

 

५. राष्ट्रदीप मानपदवी:-

(१) नेपालको यश, श्रीवृद्धि, हित तथा उत्थानका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकलाई राष्ट्रदीप मानपदवी प्रदान हुन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको मानपदवीको श्रेणी विभाजन देहायबमोजिम हुनेछः–

(क) प्रथम श्रेणी – महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप ।
(ख) द्वितीय श्रेणी – उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप ।
(ग) तृतीय श्रेणी – सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप ।
(घ) चतुर्थ श्रेणी – कीर्तिमय राष्ट्रदीप ।
(ङ) पञ्चम श्रेणी – राष्ट्रदीप ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मानपदवीको मण्डन, प्रालम्बिका र पट्टिकाको विवरण र नाप परिशिष्ट एक अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

६. जनसेवाश्री मानपदवी :- (१) राष्ट्रिय जीवनका कुनैपनि क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम गर्ने नेपाली नागरिक वा नेपालको हितमा विशेष योगदान पु¥याउने विदेशी नागरिकलाई जनसेवाश्रीे मानपदवी प्रदान हुन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मानपदवीको श्रेणी विभाजन देहायबमोजिम हुनेछः–

(क) प्रथम श्रेणी – सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री ।
(ख) द्वितीय श्रेणी – प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री ।
(ग) तृतीय श्रेणी – सुप्रबल जनसेवा श्री ।
(घ) चतुर्थ श्रेणी – प्रबल जनसेवा श्री ।
(ङ) पञ्चम श्रेणी – जनसेवा श्री ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मानपदवीको मण्डन, प्रालम्बिका एवं पट्टिकाको विवरण र नाप परिशिष्ट एक अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

७. मानपदवीको मण्डन लगाउने तरिका :-

(१) मानपदवीका प्रतीक समूहमध्ये मण्डन प्रमुख प्रतीक मानिनेछ र सो प्रतीक नलगाई अरू प्रतीक लगाउन सकिने छैन ।
(२) एकभन्दा बढी मानपदवीहरू पाउने व्यक्तिले त्यस्ता मानपदवीहरूका मण्डनहरु एकसाथ लगाउन सक्नेछ । यसरी एकभन्दा बढी मानपदवीहरुका मण्डनहरु लगाउँदा मर्यादाक्रम अनुसार लगाउनु पर्नेछ ।
(३) एकभन्दा बढी मानपदवीहरूका मण्डनहरू एकसाथ लगाउँदा मानपदवीको मर्यादाक्रम अनुसार माथिल्लो मानपदवीको मण्डन अरू मण्डनभन्दा माथि वा दाहिनेतर्फ लगाउनु पर्नेछ ।
(४) नेपाल र विदेशी मुलुकको मानपदवीहरूका मण्डनहरू एकसाथ लगाउँदा नेपालको मानपदवीको मण्डन विदेशी मुलुकको मानपदवीको मण्डनभन्दा माथि वा दाहिनेतर्फ लगाउनु पर्नेछ ।

तर विदेशी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष नेपालको राजकीय वा औपचारिक भ्रमणमा रहेको अवस्थामा आयोजित औपचारिक समारोहमा उपस्थित हुँदा वा कुनै विदेशी मुलुकको औपचारिक भ्रमणमा गएको वा कुनै विदेशी मुलुकको औपचारिक समारोहमा सरिक हुनुपरेको अवस्थामा नेपालको र सो विदेशी मुलुकका मानपदवीका मण्डनहरू एकसाथ लगाउँदा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(५) विदेशी मुलुकबाट पाएका मानपदवीहरूका मण्डनहरू एकसाथ लगाउँदा श्रेणी र पाएको मितिको क्रम अनुसार लगाउनु पर्नेछ । कुनै एउटा विदेशी मुलुकबाट एउटै श्रेणीको दुई वा दुईभन्दा बढी किसिमको मानपदवी पाएको भए मानपदवी लगाउँदा सो मुलुकद्वारा निर्धारित मर्यादाक्रम अनुसार लगाउनु पर्नेछ ।

तर कुनै एउटा विदेशी मुलुकबाट कुनै मानपदवी प्राप्त भएपछि अर्को विदेशी मुलुकबाट सोही श्रेणीको मानपदवी प्राप्त भएपछि पहिले मानपदवी दिने मुलुकले सोही श्रेणीको कुनै अर्को मानपदवी प्रदान गरेमा मर्यादाक्रमका सम्बन्धमा त्यस्ता मुलुकहरूमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनित्यस्ता मानपदवीहरू पाएको मितिको क्रम अनुसार लगाउनु पर्नेछ ।

८. मानपदवीको पट्टा वा पट्टिका र प्रालम्बिका लगाउने तरिका :- मानपदवीको मण्डन लगाउँदा सो मानपदवीको पट्टा वा पट्टिका र प्रालम्बिका भएकोमा प्रालम्बिकासमेत लगाउनु पर्नेछ । तर, –

(१) प्रथम श्रेणीको एउटाभन्दा बढी मानपदवीको मण्डन लगाउँदा सोमध्ये एउटा मानपदवीको मात्र पट्टा र प्रालम्बिका लगाउनुपर्नेछ ।
(२) नेपाली सेना र प्रहरीका हकमा अवस्था अनुसार मण्डनमात्र पनि लगाउन सकिनेछ ।

९. मानपदवीको प्रतिक समूह फिर्ता गर्ने :- तल्लो श्रेणीको मानपदवी पाउने व्यक्तिले माथिल्लो श्रेणीको मानपदवी पाएमा तल्लो श्रेणीको मानपदवी फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

१०. सीमित संख्यामा मादपदवी प्रदान गर्ने :- देहायका मानपदवी एक पटकमा देहायको संख्यामा नबढाई प्रदान गर्न सकिनेछ–
(क) नेपाल रत्न– एक
(ख) राष्ट्र गौरव– दुइ