Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ५ विविध

३४. कार्यविधि बनाउन सक्ने –

ऐनको दफा ४ बमोजिम गठन भएको विभूषण समितिले मानपदवी, अलङ्कार र पदक सिफारिस तथा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रक्रिया निर्धारण गर्न आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

३५. स्वल्पाकार वा स्वल्पाकार पट्टिका :- ९१० विभूषणहरूको स्वल्पाकार र स्वल्पाकार पट्टिका हुनेछ र स्वल्पाकार र स्वल्पाकार पट्टिका यस नियमावलीको अधीनमा रही विभूषण पाउने व्यक्तिले लगाउन सक्नेछ ।

९२० स्वल्पाकार र स्वल्पाकार पट्टिकाको बनौट तथा आकारप्रकार परिशिष्ट चार अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

३६.तारिका :- १- प्रथम श्रेणीका मानपदवीहरूको तारिका हुनेछ । आफूले पाएको मानपदवीको तारिका सो मानपदवी पाउने व्यक्तिले कोटको देव्रेपट्टि लगाउनु पर्नेछ । तर महिलाले कोट लगाए वा नलगाए पनि दाहिनेतर्फ तारिका लगाउनु पर्नेछ ।

९२० उपनियम ९१० बमोजिमको तारिकाको बनौट तथा आकारप्रकार परिशिष्ट चार अनुसूची– २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

३७. पट्टिका  (१) विभूषणको आफ्नो सेवाको निर्धारित पोशाकमा लगाइने पट्टिका हुनेछ । ९२० उपनियम ९१० बमोजिमको पट्टिकाको नापको विवरण परिशिष्ट चार अनुसूची–३ बमोजिम हुनेछ।

३८. विभूषण र पोशाक :- विभिन्न राष्ट्रिय पर्व वा उत्सवहरूमा उपस्थित हुँदा विभूषण पाएका निजामती, प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य पदाधिकारीहरू तथा व्यक्तिले लगाउनु पर्ने विभूषण र पोशाक नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३९. विभूषणको प्रतीक समूहको जिम्मा :- ऐन बमोजिम प्रदान गरिने सबै विभूषणहरूको प्रतीक समूह गृह मन्त्रालयको जिम्मामा रहनेछ ।

४०। विभूषणको प्रतीक, स्वल्पाकार, तारिका इत्यादि किन्न सकिने 🙁 १) कुनै व्यक्तिले पाएको विभूषणको कुनै प्रतीक हराएमा, चोरिएमा वा नासिएमा सो प्रतीक निजले गृह मन्त्रालयले तोकेको ठाउँबाट खरीद गर्न सक्नेछ ।

२)विभूषणको स्वल्पाकार र तारिका गृह मन्त्रालयले तोकेको ठाउँबाट खरीद गर्न सकिनेछ ।

४१: पट्टिका लगाउन सकिने :- आफ्नो सेवाको निर्धारित पोशाकमा पट्टिका लगाउन सकिनेछ ।

४२. प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने :- अलंकार र पदकहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रमाणपत्र तथां प्रशंसापत्र दिइनेछ । त्यस्तो प्रमाणपत्र तथा प्रशंसापत्रको ढाँचा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४३. विभूषण धारण गर्न सक्ने :- (१) ऐन प्रारम्भ हुनुअघि देहायका मानपदवी, अलङ्कार र पदक प्राप्त व्यक्तिहरुले त्यस्ता मानपदवी अलंकार र पदक धारण गर्न सक्नेछन्ः–

क० मानपदवीः नेपाल प्रतापभास्कर, ओजस्वीराजन्य, नेपालतारा, ॐरामपट्ट, त्रिशक्तिपट्ट,
गोरखादक्षिणबाहु ।
ख० अलङ्कारहरूः सेना सौभाग्यभास्कर, नेपाल महाप्रतापवद्र्धक, नेपाल प्रतापवद्र्धक, सुवीर पट्ट, नेपाल यशोवद्र्धक, वीर पट्ट ।
ग० पदकहरूः सुप्रशंसनीय पट्ट, प्रशंसनीय पट्ट, प्रहरी रत्न, गजेन्द्रमोक्ष, राष्ट्र सेवा पदक, दुर्गम सेवा पदक, परदेश सेवा पदक, आकाश सेवा पट्ट, वारुण पदक, समाज सेवा पदक, सैनिक सेवा पट्ट, प्रहरी पराक्रम पदक, नेपाल भूषण, सैनिक दीर्घ सेवा पट्ट, जानपद दीर्घ सेवा पट्ट, प्रहरी दीर्घ सेवा पट्ट, प्रसिद्ध सेवा पदक, सैनिक सेवा पदक, जानपद सेवा पदक, प्रहरी सेवा पदक, सेवा पदक, लक्ष्यभेदक पदक, दैवी प्रकोप पीडितोद्धार पदक, तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन पदक ।

२० उपनियम ९१० मा उल्लेख भएका मानपदवी, अलङ्कार र पदकबाहेक ऐन प्रारम्भ हुनुअघि पाएका त्यस्ता मानपदवी, अलङ्कार र पदक धारण गर्न पाइने छैन ।

३० उपनियम ९२० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका जवान तथा अधिकृतले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्राप्त गरेको अन्य कुनै मान पदवी, अलंकार र पदकको रिबन आफ्नो पोशाकमा लगाउन वा विदेशी मुलुकका पदाधिकारी वा नागरिकले त्यस्ता मानपदवी, अलंकार वा पदवी धारण गर्न यस नियममा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

४४. विभूषण फिर्ता गर्नु पर्ने :- (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अवधिभित्र ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विभूषण सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेका देहायका विभूषणहरु गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने छः–

क० तत्काल कायम रहेको राजपरिवारका सदस्य वा शाही नातेदारले सो हैसियतमा प्राप्त गरेको पदक,
ख० राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुले राजनैतिक हैसियतमा प्राप्त गरेको पदक,
ग० कुनै पनि नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको तत्काल कायम रहेको राजतन्त्र वा सोसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नाममा राखिएको वा सोसंग सम्बन्धित कुनै पनि पदक ।

(२) उपनियम ९१० बमोजिमको सूचना प्रकाशन भएमा त्यस्तो पदक प्राप्त गरेको व्यक्तिले सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ ।