Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिशिष्ट एक, मानपदवी

अनुसूची–१
नेपालरत्न मानपदवी

नेपालरत्न मानपदवीको प्रतीक मध्यमणी माला हुनेछ । यो माला घाँटीमा लगाइनेछ ।

(क) मध्यमणी :- नेपालरत्न मानपदवीको मध्यमणी ८ कोणहरूयुक्त हुनेछ । यसको व्यास ८.५ सेन्टिमिटर हुनेछ । यसको अग्रभागमा प्रत्येक कोणहरुमा पाँच–पाँचवटा हीराहरु रहनेछन् । कोणहरुको बीचमा दुई पातसहितको आठवटा लालीगुराँसहरू हुनेछन् । आठवटा कोणहरुको बीचमा सुनको रश्मी आकारका आठवटा कोणहरु हुनेछन् । सुनको रश्मी आकारभित्र कमलको पात आकारको आठवटा
रातो मिना हुनेछन् । मध्यभागमा दुईवटा वृत्तहरु हुनेछन् । यी वृत्तहरुको वीचको भागको पृष्ठभूमिमा निलो मिना हुनेछ । बाहिरी वृत्तको व्यास ४ सेन्टिमिटर हुनेछ । मिनाको पृष्ठभूमिमा माथिल्लो भागमा यस मानपदवीको नाम “नेपालरत्न” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्श वाक्य “राष्ट्रोत्थानको बिन्दु राष्ट्रप्रेम” लेखिएको हुनेछ । यसको मध्यभाग सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र त्यसमाथि सरमाथाको चित्रको प्रतीक हुनेछ ।

(ख) माला :- यो माला चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यो माला ७५ सेन्टिमिटर लामो हुनेछ । मध्यमणीको दायाँबायाँ चाँदीबाट बनेको दोहोरो सिक्रीहरु हुनेछन् । मालाको वीचवीचमा २.५ सेन्टिमिटर व्यास भएको चारवटा वृत्तहरुभित्र एक–एकवटा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुनेछन् । मालामा दुईदुईवटा नेपालको नक्सा, लालीगुराँस र सगरमाथाको डिजाइन हुनेछ । २.५ सेन्टिमिटर व्यास भएको कमल फूल आकारको दोहोरो सिक्री जोड्ने हुक रहनेछ ।

अनुसूची–२

राष्ट्रगौरव मानपदवी

राष्ट्रगौरव मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन (ख) प्रालम्बिका (ग) पट्टा हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- राष्ट्रगौरव मानपदवीको मण्डनको व्यास ८.५ सेन्टिमिटर हुनेछ । यसको अग्रभागमा चारवटा खड्गको आकार र चारवटा गोलाकारको वीचमा दुईवटा सुनको वृत्तहरु हुनेछन् । प्रत्येक खड्कको आकारको वीचमा सानो खड्कको आकारको रातो मिना र रातो मिनाको बाहिर सातवटा हीराहरु हुनेछन् । गोलाकार भित्र सुनबाट बनेको पाँच पत्रयुक्त फूलको आकार हुनेछ । फूलको वीच भागमा हरियो मिना हुनेछ । फूलको बाहिर सातवटा हीराहरु हुनेछन् । दुईवटा सुनका वृत्तको बीचमा निलो मिना हुनेछ । बाहिरी वृत्तको भित्र माथिल्लो भागमा यस मानपदवीको नाम “राष्ट्रगौरव” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्श वाक्य “मातासमान मातृभूमि” लेखिएको हुनेछ । मानपदवीको नाम र आदर्श वाक्य लेखिएको वीचमा दायाँबायाँ दुईवटा सुनका बिन्दुहरू हुनेछन् । मध्यभागको २ सेन्टिमिटर व्यास भएको सुनबाट बनेको वृत्ताकारमा पूर्णकलशको आकृति हुनेछ ।

(ख) प्रालम्बिका :-

प्रालम्बिकाको व्यास ७.५ सेन्टिमिटर हुनेछ । यसको बाहिरी भागमा चारवटा खड्को आकार र चारवटा गोलाकारको वीचमा एउटा वृत्त हुनेछ । प्रत्येक खड्गको आकारको वीचमा सानो खड्गको आकारको रातो मिना हुनेछ । गोलाकारभित्र सुनबाट बनेको पाँच पत्रयुक्त पूmलको आकार हुनेछ । मध्यभागको २ सेन्टिमिटर व्यास भएको सुनबाट बनेको वृत्ताकारमा पूर्णकलशको आकृति
हुनेछ।

(ग) पट्टा :-

रेशमले बनेको यो पट्टा १० सेन्टिमिटर चौडाई र १.६ मिटर लामो हुनेछ । दुवै किनारामा आकाशे रंगको निलो डोरा, निलो डोराभित्र रातो डोरा र वीचमा दायाँबायाँ घुमेका उध्र्व सेतो डोरा हुनेछन् ।

अनुसूची–३

राष्ट्रदीप मानपदवी
प्रथम श्रेणी

राष्ट्रदीप मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन, (ख) प्रालम्बिका र (ग) पट्टा हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग ८.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको सुवर्णको चतुरकोणयुक्त तारा हुनेछ । यसको कर्णरेखा ८.४ सेन्टिमिटर हुनेछ । यी कोणहरुमा सातसातवटा किरणहरु हुनेछन् । वीचको किरण लामो भई दायाँबायाँ किरण क्रमश साना हुनेछन् । यी कोणहरुको वीच भागमा कमलको चारवटा पत्रहरू रहनेछन् । कमलपत्रभित्र हरियो मिना र हरियो मिनाको वीचमा तीन पातयुक्त सुनबाट बनेको लालीगुराँस रहनेछ । यस मानपदवीको मध्यभागमा दुई गोलाकार ६ सेन्टिमिटरका वृत्ताकारहरू हुनेछन् । वृत्तभित्र रातो मिनाको पृष्ठभूमि रहनेछ । यस वृत्तको माथिल्लो भागमा “राष्ट्रदीप” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्शवाक्य “राष्ट्रभक्ति अमूल्यशक्ति” लेखिएको हुनेछ । गोलाकार वृत्तभित्र निलो
मिनाको पृष्ठभूमिमा ५ कुने सुनबाट बनेको तारा रहनेछ । ताराको वीचमा नेपालको नक्सा र प्रज्वलन भइरहेको दियो रहनेछ ।

(ख) प्रालम्बिका :- यो प्रालम्बिका ६.३ सेन्टिमिटर व्यास भएको सुनबाट बनेको आठ पत्रयुक्त घेरा हुनेछ । यस घेराभित्र प्रत्येक घेरामा एकएक वटा हरियो मिनाले भरिएको हुनेछ । यसको मध्यभागमा एउटा गोलाकार वृत्त हुनेछ । वृत्ताकारभित्र निलो मिनाको पृष्ठभूमिमा पाँचवटा कोणयुक्त तारा र ताराभित्र नेपालको नक्सा र प्रज्वलित दीप रहनेछ । यो प्रालम्बिका पट्टाको साथमा लगाइनेछ ।

(ग) पट्टा :- यो पट्टा सिम्रीक रङ्गको रेशमको हुनेछ । यसको चौडाई १० सेन्टिमिटर र लम्बाई १.६ मिटर हुनेछ । पट्टाको दुवै किनारामा ६ सेन्टिमिटर चौडा गाढा निलो उध्र्व डोराहरु हुनेछन् । प्रालम्बिका झुण्डिने ठाउँमा सुनको हुक रहनेछ ।
राष्ट्रदीप मानपदवी
द्वितीय श्रेणी

राष्ट्रदीप मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन, (ख) प्रालम्बिका र (ग) पट्टा हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग ८.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको सुवर्णको चतुरकोणयुक्त तारा हुनेछ । यसको कर्णरेखा ८.४ सेन्टिमिटर हुनेछ । यी कोणहरुमा चाँदीका सातसातवटा किरणहरु हुनेछन् । वीचको किरण लामो भई दायाँबायाँ किरण क्रमशः साना हुनेछन् । यी कोणहरुको वीच भागमा कमलको ४ वटा पत्रहरू रहनेछन् । कमलपत्रभित्र हरियो मिना र हरियो मिनाको वीचमा तीन पातयुक्त सुनबाट बनेको लालीगुराँस रहनेछ । यस मानपदवीको मध्यभागमा दुई गोलाकार ६ सेन्टिमिटरका गोलाकार वृत्तहरू हुनेछन् । वृत्तभित्र रातो मिनाको पृष्ठभूमि रहनेछ । यस वृत्तको माथिल्लो भागमा “राष्ट्रदीप” र तल्लो भाग यस मानपदवीको आदर्शवाक्य “राष्ट्रभक्ति अमूल्यशक्ति” लेखिएको हुनेछ । गोलाकार वृत्तभित्र निलो मिनाको पृष्ठभूमिमा पाँच कुने सुनबाट बनेको तारा रहनेछ । ताराको वीचमा नेपालको नक्सा र प्रज्वलन भइरहेको दियो रहनेछ ।

(ख) प्रालम्बिका :-

यो प्रालम्बिका ६.३ सेन्टिमिटर व्यास भएको चाँदीबाट बनेका आठ पत्रयुक्त घेरा हुनेछ । यस घेराभित्र प्रत्येक घेरामा एक–एकवटा हरियो मिनाहरूले भरिएको हुनेछ । यसको मध्यभागमा एउटा गोलाकार वृत्ताकार हुनेछ । वृत्ताकारभित्र निलो मिनाको पृष्ठभूमिमा पाँचवटा कोणयुक्त तारा र ताराभित्र नेपालको नक्सा र प्रज्वलित दीप रहनेछ । यो प्रालम्बिका पट्टाको साथमा लगाइनेछ ।

(ग) पट्टा :- यो पट्टा सिम्रीक रङ्गको रेशमको हुनेछ । यसको चौडाई ५ सेन्टिमिटर र लम्बाई १.६ मिटर हुनेछ। पट्टाको दुवै किनारामा समान नापका गाढा निलो उध्र्व डोराहरु हुनेछन् । प्रालम्बिका झुण्डिने ठाउँमा सुनको हुक रहनेछ ।

राष्ट्रदीप मानपदवी
तृतीय श्रेणी

राष्ट्रदीप मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन (ख) प्रालम्बिका र (ग) पट्टा हुनेछन् । (क) मण्डन ः यो मण्डनको अग्रभाग ८.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको सुवर्णको चतुरकोणयुक्त तारा हुनेछ । यसको कर्णरेखा ८.४ सेन्टिमिटर हुनेछ । यी कोणहरुमा चाँदीका सातसातवटा किरणहरु हुनेछन् । वीचको किरण लामो भई दायाँबायाँका किरण क्रमशः साना हुनेछन् । यी कोणहरुको वीच भागमा चाँदीको कमलको चार वटा पत्रहरू रहनेछन् । कमलपत्रभित्र हरियो मिना र हरियो मिनाको वीचमा तीन पातयुक्त सुनबाट बनेको लालीगुराँस रहनेछन् । यस मानपदवीको मध्यभागमा दुई गोलाकार ६ सेन्टिमिटरका गोलाकार वृत्तहरू हुनेछन् । वृत्तभित्र रातो मिनाको पृष्ठभूमि रहनेछ । यस वृत्तको माथिल्लो भागमा “राष्ट्रदीप” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्शवाक्य “राष्ट्रभक्ति अमूल्यशक्ति” लेखिएको हुनेछ । गोलाकार वृत्तभित्र निलो मिनाको पृष्ठभूमिमा पाँच कुने सुनबाट बनेको तारा रहनेछ । ताराको वीचमा नेपालको नक्सा र
प्रज्वलन भइरहेको दियो रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिकाको कपडा र रङ्गको विवरण प्रथम श्रेणीको पट्टासरह हुनेछ । तर यसको चौडाई

३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो पट्टिका मण्डन सहित घाँटीमा लगाइनेछ ।

राष्ट्रदीप मानपदवी
चतुर्थ श्रेणी
राष्ट्रदीप मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन (ख) प्रालम्बिका र (ग) पट्टा हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग ८.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको चाँदीको चतुरकोणयुक्त तारा हुनेछ । यसको कर्णरेखा ८.४ सेन्टिमिटर हुनेछ । यी कोणहरुमा चाँदीका सात–सातवटा किरणहरु हुनेछन् ।
वीचको किरण लामो भई दायाँबायाँ किरण क्रमशः साना हुनेछन् । यी कोणहरुको वीच भागमा चाँदीको कमलको चारवटा पत्रहरू रहनेछन् । कमलपत्रभित्र तीन पातयुक्त सुनबाट बनेको लालीगुराँस रहनेछन् ।

यस मानपदवीको मध्यभागमा दुई गोलाकार ६ सेन्टिमिटरको गोलाकार वृत्तहरू हुनेछन् । वृत्तभित्र रातो मिनाको पृष्ठभूमि रहनेछ । यस वृत्तको माथिल्लो भागमा “राष्ट्रदीप” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्शवाक्य “राष्ट्रभक्ति अमूल्यशक्ति” लेखिएको हुनेछ । गोलाकार वृत्तभित्र निलो मिनाको पृष्ठभूमिमा पाँच कुने चाँदीबाट बनेको तारा रहनेछ । ताराको वीचमा सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र प्रज्वलन भइरहेको दियो रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिकाको कपडा र रङ्गको विवरण प्रथम श्रेणीको पट्टासरह हुनेछ । तर यसको चौडाई

३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो पट्टिका मण्डनसहित घाँटीमा लगाइनेछ ।
राष्ट्रदीप मानपदवी
पञ्चम श्रेणी

राष्ट्रदीप मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन (ख) प्रालम्बिका र (ग) पट्टा हुनेछन् । (क) मण्डन ः यो मण्डनको अग्रभाग ८.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको चाँदीको चतुरकोणयुक्त तारा हुनेछ । यसको कर्णरेखा ८.४ सेन्टिमिटर हुनेछ । यी कोणहरुमा चाँदीका सात–सातवटा किरणहरु हुनेछन् । वीचको किरण लामो भइ दायाँबायाँ किरण क्रमश साना हुनेछन् । यी कोणहरुको वीच भागमा
चाँदीको कमलको ४ वटा पत्रहरू रहनेछन् । कमलपत्रभित्र तीन पातयुक्त चाँदीबाट बनेको लालीगुराँस रहनेछन्। यस मानपदवीको मध्यभागमा दुई गोलाकार ६ सेन्टिमिटरका गोलाकार वृत्तहरू हुनेछन् । वृत्तभित्र रातो मिनाको पृष्ठभूमि रहनेछ । यस वृत्तको माथिल्लो भागमा “राष्ट्रदीप” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्शवाक्य “राष्ट्रभक्ति अमूल्यशक्ति” लेखिएको हुनेछ । गोलाकार वृत्तभित्र निलो
मिनाको पृष्ठभूमिमा पाँच कुने चाँदीबाट बनेको तारा रहनेछ । ताराको वीचमा सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र प्रज्वलन भइरहेको दियो रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :-0 यो पट्टिकाको कपडा र रङ्गको विवरण प्रथम श्रेणीको पट्टासरह हुनेछ । तर यसको चौडाई

३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो पट्टिका मण्डन सहित घाँटीमा लगाइनेछ ।

अनुसूची–४
जनसेवाश्री मानपदवी
प्रथम श्रेणी

यस मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन, (ख) प्रालम्बिका र (ग) पट्टा हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग अष्टकोणयुक्त हुनेछ । यो सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको व्यास ८.५ सेन्टिमिटर को हुनेछ । चारवटा कोणहरुमा सात–सातवटा किरणहरु हुनेछन् । चारवटा कोणहरुमा तीन–तीनवटा चारपाटे किरणहरु हुनेछन् । यी चारपाटे किरणहरुमध्ये वीचकोमा पाँचवटा र बाँकी दुइवटामा चार–चारवटा माणिकहरु जडित हुनेछन् । किरणहरुको मध्यभागमा ४ सेन्टिमिटर व्यास भएको बाहिरी वृत्त र २.८ सेन्टिमिटर व्यास भएको भित्री वृत्तहरु हुनेछ । बाहिरी वृत्तभित्र रातो मिनामा वृत्तको माथिल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्श वाक्य “सेवा नै परम धर्म” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको नाम “जनसेवाश्री” लेखिएको हुनेछ । भित्री वृत्तको घेरामा बत्तीसवटा माणिकहरु हुनेछन् । मध्यभागमा नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनेछ ।

(ख) प्रालम्बिका :- प्रालम्बिकाको व्यास ६.६ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहिरी भागमा पाँच–पाँचवटा किरणयुक्त चार कोण आकार र बाँकी चार भागमा चाँदीको घेरामा पाँच– पाँचवटा जर्किन हीरा जडित हुनेछ । ४ सेन्टिमिटर व्यास भएको बाहिरी वृत्त र २.८ सेन्टिमिटर व्यास भएको भित्री वृत्तहरु हुनेछन् । भित्री वृत्तभित्र मध्यभागमा नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनेछ । यो प्रालम्बिका पट्टाको साथमा लगाइनेछ ।

(ग) पट्टा ः रेशमले बनेको यो पट्टा १० सेन्टिमिटर चौडा र १.६ मिटर लामो हुनेछ । बीचमा पहेलो, पहेलोको दायाँबायाँ रातो र रातोको दायाँबायाँ सेतो धर्काहरु र दुवै किनारामा निलो धर्काहरु हुनेछन्।

जनसेवाश्री मानपदवी
द्वितीय श्रेणी

यस मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन, (ख) प्रालम्बिका र (ग) पट्टिका हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग अष्टकोणयुक्त हुनेछ । यसको व्यास ८.५ सेन्टिमिटर को हुनेछ । चारवटा कोणहरुमा सात–सातवटा स्वर्ण किरणहरु हुनेछन् । चारवटा कोणहरुमा तीन–तीनवटा चारपाटे चाँदीका किरणहरु हुनेछन् । यी चारपाटे किरणहरुमध्ये बीचकोमा पाँचवटा र बाँकी दुइवटामा चार–चारवटा जर्किन हीराहरु जडित हुनेछन् । किरणहरुको मध्यभागमा ४ सेन्टिमिटर व्यास भएको बाहिरी वृत्त र २.८ सेन्टिमिटर व्यास भएको भित्री वृत्त हुनेछन् । बाहिरी वृत्तभित्र रातो मिनामा वृत्तको माथिल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्श वाक्य “सेवा नै परम धर्म” र तल्लो
भागमा यस मानपदवीको नाम “जनसेवाश्री” लेखिएको हुनेछ । मध्यभागमा सुनको पृष्ठभूमिमा
सुनको नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनेछ।

(ख) प्रालम्बिका :- प्रालम्बिकाको व्यास ६.६ सेन्टिमिटर हुनेछ । यसको बाहिरी भागमा चाँदीका पाँच– पाँचवटा किरणयुक्त चार कोण आकार र बाँकी चार भागमा चाँदीको घेरामा पाँच–पाँचवटा जर्किन हीरा जडित हुनेछ । ४ सेन्टिमिटर व्यास भएको बाहिरी वृत्त र २.८ सेन्टिमिटर व्यास भएको भित्री वृत्तहरु हुनेछन् । मध्यभागमा सुनको पृष्ठभूमिमा सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनेछ । यो प्रालम्बिका पट्टाको साथमा लगाइनेछ ।

(ग) पट्टा :- रेशमले बनेको यो पट्टाको चौडाई ५ सेन्टिमिटर हुनेछ । बीचमा पहेलो, पहेलोको दायाँबायाँ रातो र रातोको दायाँबायाँ सेतो धर्काहरु र दुवै किनारामा निलो धर्काहरु हुनेछन् ।

जनसेवाश्री मानपदवी
तृतीय श्रेणी
यस मानपदवीको प्रतीक समूहमा (क) मण्डन र (ख) पट्टिका हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग अष्टकोणयुक्त हुनेछ । यसको व्यास ७ सेन्टिमिटर को हुनेछ । चारवटा कोणहरुमा सात–सातवटा चाँदीका किरणहरु हुनेछन् । चार वटा कोणहरुमा तीन–तीनवटा चारपाटे स्वर्ण किरणहरु हुनेछन् । किरणहरुको मध्यभागमा ३.६ सेन्टिमिटर व्यास भएको बाहिरी वृत्त र २.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको भित्री वृत्त हुनेछन् । बाहिरी वृत्तभित्र रातो मिनामा वृत्तको माथिल्लो
भागमा यस मानपदवीको आदर्श वाक्य “सेवा नै परम धर्म” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको नाम “जनसेवाश्री” लेखिएको हुनेछ । मध्यभागमा सुनको पृष्ठभूमिमा सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र
राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनेछ । यो मण्डन पट्टिकाको साथमा लगाइनेछ ।

(ख) पट्टिका :- रेशमले बनेको यो पट्टिकाको चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । बीचमा पहेलो, पहेलोको दायाँबायाँ रातो र रातोको दायाँबायाँ सेतो धर्काहरु र दुवै किनारामा निलो धर्काहरु हुनेछन् ।

जनसेवाश्री मानपदवी
चतुर्थ श्रेणी
यस मानपदवीको प्रतीक समूहमा मण्डन र पट्टिका हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग अष्टकोणयुक्त हुनेछ । यसको व्यास ७ सेन्टिमिटर को हुनेछ । चारवटा कोणहरुमा सात–सातवटा चाँदीका किरणहरु हुनेछन् । चारवटा कोणहरुमा तीन–तीनवटा चारपाटे चाँदीका किरणहरु हुनेछन् । किरणहरुको मध्यभागमा ३.६ सेन्टिमिटर व्यास भएको बाहिरी वृत्त र २.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको भित्री वृत्त हुनेछन् । बाहिरी वृत्तभित्र रातो मिनामा वृत्तको
माथिल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्श वाक्य “सेवा नै परम धर्म” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको नाम “जनसेवाश्री” लेखिएको हुनेछ । मध्यभागमा सुनको पृष्ठभूमिमा सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनेछ । यो मण्डन पट्टिकाको साथमा लगाइनेछ ।

(ख) पट्टिका :- रेशमले बनेको यो पट्टिकाको चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । बीचमा पहेलो, पहेलोको दायाँबायाँ रातो र रातोको दायाँबायाँ सेतो धर्काहरु र दुवै किनारामा निलो धर्काहरु हुनेछन् ।

जनसेवाश्री मानपदवी
पञ्चम श्रेणी

यस मानपदवीको प्रतीक समूहमा मण्डन र पट्टिका हुनेछन् ।

(क) मण्डन :- यो मण्डनको अग्रभाग अष्टकोणयुक्त हुनेछ । यसको व्यास ७ सेन्टिमिटर को हुनेछ । चारवटा कोणहरुमा सात–सातवटा चाँदीका किरणहरु हुनेछन् । चारवटा कोणहरुमा तीन–तीनवटा चारपाटे चाँदीका किरणहरु हुनेछन् । किरणहरुको मध्यभागमा ३.६ सेन्टिमिटर व्यास भएको बाहिरी वृत्त र २.४ सेन्टिमिटर व्यास भएको भित्री वृत्त हुनेछन् । बाहिरी वृत्तभित्र रातो मिनामा वृत्तको माथिल्लो भागमा यस मानपदवीको आदर्श वाक्य “सेवा नै परम धर्म” र तल्लो भागमा यस मानपदवीको नाम “जनसेवाश्री” लेखिएको हुनेछ । मध्यभागमा चाँदीको पृष्ठभूमिमा नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय झण्डा अंकित हुनेछ । यो मण्डन पट्टिकाको साथमा लगाइनेछ ।

(ख) पट्टिका :- रेशमले बनेको यो पट्टिकाको चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । बीचमा पहेलो, पहेलोको दायाँबायाँ रातो र रातोको दायाँबायाँ सेतो धर्काहरु र दुवै किनारामा निलो धर्काहरु हुनेछन् ।