नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६३।५।१९
संशोधनः
१. जलयात्रा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६५।५।३०
२. जलयात्रा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०

पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।