Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६३।५।१९
संशोधनः
१. जलयात्रा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६५।५।३०
२. जलयात्रा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०

पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।