विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति                                                                                                                           २०२१।५।१३

प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति

संशोधन गर्ने ऐन
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                               २०६६।१०।७

२०२१ सालको ऐन न. ११

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना – सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।