Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–४ विविध

२३. वातावरणीय सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) जलयात्रामा प्रयोग भएका वस्तु वा त्यसबाट निस्केको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि फोहोरमैलालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएकोछः–

(क) नष्ट गर्न सकिने फोहोरमैला
(ख) पुनः प्रशोधन गर्न सकिने फोहरमैला

(२) उपनियम (१) बमोजिमको वर्गीकरणमा पर्ने वस्तुहरु अनुसूची–७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् ।
(३) इजाजत प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीले उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमका फोहोरमैला स्थानीय गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको पदाधिकारी वा सो समिति वा नगरपालिका वा अन्तर्गतको वडा समितिको पदाधिकारीको रोहवरमा र त्यस्तो पदाधिकारी उपस्थित हुन नसकेमा त्यस्तो जलयात्रा दलको कम्तीमा दुईजना सदस्य र रिभर गाइडको उपस्थितिमा पानीघाट वा सार्वजनिक महत्वको वा सन्धिसर्पन नपर्ने ठाउ“मा पु¥याई त्यस्तो वस्तुको प्रकृति अनुसार जलाउने, नष्ट गर्ने वा खाडल खनी पुर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(४) इजाजत प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीले उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका फोहोरमैला स्थानीय नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा सो नगरपालिका वा समिति अन्तर्गतको वडा समितिले बुझी व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्तो नगरपालिका, गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिलाई र त्यस्तो नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिले बुझी लिन नचाहेमा काठमाडौं ल्याई मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम फोहरमैला बुझी व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिले त्यस्तो जलयात्रा व्यवसायी सग पाच हजार रुपैया“सम्म शुल्क लिन सक्नेछ ।

(६) जलयात्रा व्यवसायीले यस नियमावली बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन नगरी स्थानीय नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिले गर्ने वा गराउने व्यवस्था गरेमा सो वापत व्यवस्थापन गर्ने वस्तुको प्रकृति हेरी पा“च हजार रुपैया“सम्म सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम त्यस्तो रकम उपलब्ध नगराएमा त्यस्तो व्यवसायीले मन्त्रालयमा बैंक ग्यारेण्टीको रुपमा राखेको रकमबाट मन्त्रालयले पा“च हजार रुपैया“ कट्टा गरी त्यस्तो नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिलाई उपलब्ध गराई दिनेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम रकम उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित जलयात्रा व्यवसायीले बैंक ग्यारेण्टी बराबरको रकम पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(९) जलयात्राका लागि खुला गरिएका नदीहरुको वातावरणीय स्वच्छता तथा पर्यावरणीय पद्धतिलाई कायम राख्न मन्त्रालयले सम्बन्धित नगरपालिका, गाउ“ विकाससमिति तथा सम्बद्ध संस्थाहरुस“ग सहकार्य गरी संयुक्त प्रयासमा आवश्यक कार्यक्रमहरु  सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

२४. जलयात्रा व्यवसायी मार्फत जलयात्रा गर्नु पर्नेः मन्त्रालयले अन्यथा स्वीकृति दिएकोमा बाहेक जलयात्रा गर्ने पर्यटकले यस नियमावली बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त जलयात्रा व्यवसायी मार्फत मात्र जलयात्रा गर्नु पर्नेछ ।

२५. प्रतिलिपि दिनेः

(१) कसैले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र हराए वा नासेमा त्यसको पैंतीस दिनभित्र कारण खुलाई मन्त्रालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको दरखास्त जा“चबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा मन्त्रालयले दुई सय रुपैया“ दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि दिनेछ ।

२६. निरीक्षण गर्न सक्नेः

(१) मन्त्रालयले कुनै टोली वा अधिकारी खटाई इजाजतपत्र प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीको कार्यालय वा निजको काम कारबाहीको निरीक्षण गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण गर्न आउने टोली वा अधिकारीले माग गरे बमोजिमका विवरणहरु उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ ।

२७. अधिकारी तोकिएकोः

ऐनको दफा ४५ग. बमोजिमको अधिकारी प्रयोग गर्ने अधिकारी मन्त्रालयको सचिव हुनेछ ।

२८. निर्देशन दिन सक्नेः

नेपाल सरकारले इजाजतपत्र प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु जलयात्रा व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ ।

२८क.निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेः

जलयात्रा सम्बन्धी व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

२९. आचार संहिता लागू गर्न सक्नेः

(१) मन्त्रालयले इजाजतपत्र प्राप्त जलयात्रा व्यवसायी, रिभर गाइड तथा पर्यटकले जलयात्राको सिलसिलामा पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता
बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लागू गरेको आचार संहिता पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजत प्राप्त जलयात्रा व्यवसायी, रिभर गाइड तथा पर्यटकको कर्तव्य हुनेछ ।

३०. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

इजाजतपत्र प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफूले गरेका कारोबारको विवरण सहितको अनुसूची–८ बमोजिमको ढा“चामा प्रतिवेदन तयार गरी श्रावण मसान्तभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

३१. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेः

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

३२. खारेजीः (१) पदयात्रा तथा जलयात्रा नियमावली, २०४१ खारेज गरिएकोछ । (२) पदयात्रा तथा जलयात्रा नियमावली, २०४१ बमोजिम जलयात्रा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छन् ।