Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–३ (नियम ११ स“ग सम्बन्धित)

अनुसूची–३
(नियम ११ स“ग सम्बन्धित)

अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त
श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,

विषय ः अनुमतिपत्र पाउ“ ।

रिभर गाइडको काम गर्न देहायका विवरणहरु खुलाई यो दरखास्त गरेको छु । दरखास्तवालाको,–

(क) नाम ः–
(ख) पूरा ठेगाना ः–
(ग) जन्म मिति ः–
(घ) शैक्षिक योग्यता ः–
(ङ) बाबुको नाम र ठेगाना ः–
(च) बाजेको नाम र ठेगाना ः–
(छ) तालीमको प्रमाणपत्र ः–
(ज) अनुभव ः– अवधि ः–

काम गरेको संस्था र ठाउ“ ः–
दरखास्तवालाको,–
सही ः–
मिति ः–