अनुसूची – २ (दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – २ (दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – २
(दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित)

१. अपराध संहिताको देहायको परिच्छेदको देहाय दफा अन्तर्गतका कसूर –

(क) भाग –२ को परिच्छेद –५ को दफा १०७, १०८, १०९, १११, ११२ र ११३

(ख) भाग –२ को परिच्छेद –८ को दफा १४७, १४८, १४९ र १५०
२. अनुसूची –१ मा उल्लेख भए बाहेक नेपाल सरकार वादी भै चलाइने फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकारको निहित हक, हित वा सरोकार रहेको फौजदारी प्रकृतिको कसूर,
३. कानून बमोजिम यस अनुसूचीमा समावेश भएको कसूर,
४. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस अनुसूची अन्तर्गत कारबाही र किनारा हुने भनी तोकेको कसूर,
५. प्रकरण १, २, ३ र ४ अन्तर्गतको कसूरको षडयन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन सम्बन्धी कसूर ।