अनुसूची – ४ (दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ४ (दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ४
(दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित)

१. अपराध संहिताका देहायका परिच्छेद वा देहायका परिच्छेदका देहायका दफा अन्तर्गतका कसूरः

(क) भाग २ कोः

(१) दफा १९२, १९३ र १९४ बाहेक परिच्छेद –१४
(२)  ……………..
(३) परिच्छेद –१८ को दफा २२०, २२४ र २२६ (१८ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भएमा )
(४) परिच्छेद –२१ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग),  दफा २५० र २५२ (ब्यक्ति वा नेपाल सरकार बाहेक अन्य संस्था वादी भएमा)
(५) दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) र दफा २७८ बाहेक परिच्छेद–२५
(६) परिच्छेद –२६ को दफा २८४, २८६ र २८७ (ब्यक्ति वादी भएमा)
(ख) भाग ३ को परिच्छेद १ र २
२. अनुसूची १, २ वा ३ मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका फौजदारी कसूर,
३. प्रचलित कानून बमोजिम ब्यक्तिवादी भै दायर हुनु पर्ने फौजदारी प्रकृतिका कसूर,
४. हाडनाता करणीको कसूर,
५. प्रकरण १, २ र ३ अन्तर्गतका कसूरको उद्योग, षडयन्त्र, दुरुत्साहन सम्बन्धी कसूर ।