नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६५।८।४
संशोधन
१. शान्ति कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६९।१।२५
२. शान्ति कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।४।२५
३. शान्ति कोष (सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।११।१६

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।