अनुसूची – ७ (दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) कसूर दर्ता किताब

अनुसूची – ७ (दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) कसूर दर्ता किताब

अनुसूची – ७
(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
कसूर दर्ता किताब

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
…………………………….प्रहरी कार्यालय

द.नं अपराधको
किसिम
+
तोकिएको
अनुस

न्धान अधिकारी

 

अधिकारी घटनाको
मिति
समय र
स्थान
 जाहेरी
दर्ता
मिति र
समय
घटनास्थल
मा प्रहरी
प्रस्थान गरेको र
पुगेको
मिति
तथा समय
जाहेर
वाला को
नाम

थर वतन

 

घटनाको छोटकरी विवरण क्षतिको विवरण पिडितको
नाम थर,
वतन
उमेर
लिङ्ग
पेशा
अभियुक्त
वा संकास्पद
ब्यक्तिको
बाबुको
नाम
थर
अभियुक्त
वा संकास्पद
ब्यक्तिको
नम थर
हुलिया
पक्राउ
परेको
अभियुक्तको
विवरण रु साक्षी एवं
वस्तुस्थिति
कसूर
गर्दाको
तरिका

 

कसूर गर्दा
प्रयोग
भएका
साधनहरु
साक्षी एवं वस्तुस्थितति मुचुल्काका ब्यक्तिहरु भौतिक सवुद
प्रमाण
अनुसन्धान पश्चातको कारबाही

 

साक्षी
परीक्षण
भएको
मिति
अदालतबाट
भएको
फैसला
पुनरावेदन
गरे
नगरेको
गरेको
भए
मिति
पुनरावेदन
गरे वा नगरे
को गरेको
भए मिति
कैफियत
मृत्यु घाइते अन्य क्षति अनुसन्धान
प्रतिवेन
पेश गरेको
मिति
अनुसन्धन
अधिकारीको
प्रस्तावित
राय
सरकारी
वकिलबाट
लगाइएको
अभियोग
र सोसँग
सम्बन्धित
कानून
हद
म्याद

 

         
                                                       

तयार गर्नेको नाम दस्तखत