परिच्छेद–३ समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार

परिच्छेद–३ समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार

परिच्छेद–३
समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार

६. समितिको गठनः

कोषको सञ्चालन, रेखदेख र कोषको तर्पmबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालक समिति रहेनछः –

(क) शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री –अध्यक्ष

(ख) अर्थ मन्त्री –सह अध्यक्ष

(ग) ……………….
(घ) संविधान सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलबाट एक÷एकजना
तर त्यस्ता राजनैतिक दलहरुमध्ये मन्त्रीको हैसियतले खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रतिनिधित्व भइसकेको अवस्थामा संविधान सभामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ–सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष –सदस्य
(च) सचिव, गृह मन्त्रालय –सदस्य
(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ज) सचिव, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय –सदस्य–सचिव

७. समितिको बैठकः

(१) समितिको बैठक छ महिनामा एक पटकमा नघटाई आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना समितिको सदस्य– सचिवले बैठक बस्नु अगावै लिखित रुपमा सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या भएको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिको सह–अध्यक्षले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिले कुनै विशेषज्ञ वा दातृसंस्थाका प्रतिनिधिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
८. …………………..