परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६
विविध

२५. कोषको सचिवालयः  कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।

२६. कार्यकारी निर्देशकः

(१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको  नेपाल प्रशासन सेवाको सह–सचिवले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. सचिवालयको कर्मचारीः  सचिवालयमा कार्यकारी निर्देशक सहित देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु रहने छन् ः–

(क) वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशक (उपसचिव सरह) १
(ख) कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशक (उपसचिव सरह) १
(ग) अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशक (उपसचिव सरह) १
(घ) प्रशासकीय अधिकृत (शाखा अधिकृत सरह) १
(ङ) लैङ्गिक कार्यक्रम अधिकृत (शाखा अधिकृत सरह) १
(च) कम्प्यूटर अपरेटर २
(छ) लेखापाल १
(ज) नायब सुब्बा प्रशासन १
(झ) हलुका सवारी चालक २
(ञ) कार्यालय सहयोगी ३

(२) सचिवालयका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२७क.समन्वय समितिः

(१) कोषको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई सुझाव दिने काम समेतको लागि समितिले सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी तथा विदेशी दातृ निकायको प्रतिनिधि समेत रहेको एक समन्वय समिति गठन गर्नेछ ।

२७ख. ……………………..

२८. स्वीकृति आवश्यक नपर्नेः  यस नियमावली बमोजिम समितिले स्वीकृत गरेको आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि अन्य कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

२९. कोषको प्रशासकीय खर्च ः

(१) नियम ५ बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम कोषको प्रशासकीय कार्यको लागि खर्च गर्नु पर्ने भएमा सचिवालयले त्यस्तो खर्च गर्नु पर्ने कारण सहितको प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्राविधिक समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत भएपछि सचिवालयले प्रस्ताव लेखिए बमोजिम रकम खर्च गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम खर्च गर्न पाउने रकमको हद प्राविधिक समितिले तोक्न सक्न्ेछ ।

३०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः  समितिले यस नियमावली बमोजिम आपूmलाई प्राप्त भएका अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राविधिक समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३१. अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) कोषले आपूmले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राखेको अभिलेख कोष विघटन भएपछि सचिवालयले मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
३२. कोषको कार्यावधिः  (१) कोषको कार्यावधि कोष स्थापना भएको मितिले तीन वर्षको हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो अवधिसम्म यस नियामावली बमोजिमको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले कोषको कार्यावधि सम्वत ः २०७५ असार मसान्तमा नबढाई थप गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कोष स्वतः विघटन हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम कोष विघटन हुँदा कोषमा कुनै रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम संचित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।

३३. खारेजी र बचाउः

(१) शान्ति कोष सञ्चालन (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।