विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५९।८।१२

विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा २० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।