परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यी नियमहरूको नाम “विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अनुसन्धान तथा तहकिकात” भन्नाले ऐनको परिच्छेद–३ बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्झनु पर्छ ।