परिच्छेद–५ हानी नोक्सानीको निर्धारण

परिच्छेद–५ हानी नोक्सानीको निर्धारण

परिच्छेद–५
हानी नोक्सानीको निर्धारण

११। वास्तविक हानी नोक्सानी ः

९१० नियम १० बमोजिम निर्धारण गरेको कूल विद्युत एकाई वापत वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कूल रकममध्ये सो अवधिमा कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले वितरकलाई तिरे बुझाएको रकम कट्टा गरी तिर्न बुझाउन बाँकी रहन आएको रकम नै वास्तविक हानी नोक्सानी मानिनेछ ।

९२० उपनियम ९१० बमोजिम वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कूल रकमको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कसूर भएको समयमा प्रचलित विद्युत महसूल दरलाई आधार बनाउनु पर्नेछ ।

१२। हानी नोक्सानीको न्यूनतम अङ्क ः

नियम ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले चोरी गरी खपत गरेको विद्युत एकाई निर्धारण गरी हानी
नोक्सानी वापतको मूल्य कायम गर्दा एकहजार रुपैयाँ भन्दा कम हुन आएको अवस्थामा हानी नोक्सानी वापत न्यूनतम एकहजार रुपैयाँ मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ ।

१३। अनुसन्धान तथा तहकिकातको अभिलेख ः

अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको सूचना दर्ता भएपछि अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा तयार भएका सोधपुछ, सर्जमिन मुचुल्का तथा अन्य मुचुल्का, कसैलाई जरिवानाको आदेश दिएको भए त्यसको प्रति लगायतका सम्पूर्ण कागजात, चोरी भएको विद्युत एकाईको गणना, हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको काम कारवाईको अभिलेख अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी अनुसन्धान तथा तहकिकातको फाइलसाथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१४। हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको सूचना दिने ः

नियम ११ वा १२ बमोजिम कायम भएको हानी नोक्सानी तथा सो वापत तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति समेतको विवरण खोली अनुसन्धान अधिकारीले अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा कसूरको आरोप लागेको सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सोको सूचना दिनु पर्नेछ ।