परिच्छेद–६ पुनरावलोकन

परिच्छेद–६ पुनरावलोकन

परिच्छेद–६
पुनरावलोकन

१५. पुनरावलोकन

(१) अनुसन्धान अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि सम्बन्धित वितरक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिंदा सोझै वितरक समक्ष वा जुन अनुसन्धान अधिकारीको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने हो सोही अधिकारी मार्फत वितरक समक्ष पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) अनुसन्धान अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।
(४) पुनरावलोकनको निवदेनसाथ देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(क) नियम ५ वा नियम १४ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले दिएको सूचनाका प्रमाणित प्रति,
(ख) आफ्नो भनाई पुष्टी गर्नको निमित्त सबूद प्रमाण,
(ग) कारबाही, मूल्याङ्कन र सजायको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिरे बुझाएको भए त्यसको रसीद वा निस्सा ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी मार्फत दिन ल्याएको पुनरावेदन सम्बन्धित अधिकारीले सात दिनभित्र वितरक समक्ष पठाई दिनु पर्नेछ ।
(६) पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदन रितपूर्वकको नभएमा वितरकले त्यस्तो निवेदन अस्वीकार भएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

१६. पुनरावलोकनको निर्णय ः

(१) नियम १५ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा वितरकले देहाय बमोजिमका कुराहरू विचार गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ः–
(क) जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन यथार्थमा आधारित छन् वा छैनन्,
(ख) जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गर्दा लिईएका आधारहरू प्रमाणित भएका छन् वा छैनन्,
(ग) जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन ठीक बेठीक, पर्याप्त अपर्याप्त वा घटी बढी छ छैन ।
(२) वितरकले पुनरावलोकनको निर्णय गर्ने क्रममा कसूरसँग सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्नेछ ।
(३) वितरकले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने व्यक्तिलाई दिईएको जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति सदर वा वदर गर्ने, वा त्यस्तो जरिवाना वा हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको अङ्कलाई घटाउने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पुनरावलोकनको निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय सहितको फाईल सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।

१७. पुनरावलोकनबाट भएको निर्णयको सूचना ः

अनुसन्धान अधिकारीले गरेको निर्णय उपर नियम १५ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन नपरेकोमा त्यस्तो निवेदन दिने म्याद
समाप्त भएपछि र पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेकोमा नियम १६ को उपनियम (४) बमोजिम फाइल प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र पुनरावलोकन हुँदा निर्णय भए बमोजिमको जरिवाना वा हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति रकम तिर्न बुझाउन ल्याउन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान अधिकारीले सूचना दिनु पर्नेछ ।

१८. कारवाही टुङ्ग्याई तामेलीमा राख्ने वा मुद्दा दायर गर्ने ः

नियम १७ बमोजिम दिईएको सूचना बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको रकम तिर्न बुझाउन ल्याएमा बुझिलिई निज उपरको कारबाही टुङ्ग्याई तामेलीमा राखिदिनु पर्नेछ । हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको रकम तिर्न बुझाउन नल्याएमा अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्ने तर्फ कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ ।