परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७
विविध

१९. क्षतिपूर्ति

(१) वितरक वा वितरकको कर्मचारीले ग्राहक वा उपभोक्ताको हित विपरीत काम गरेको कारणले ग्राहक वा उपभोक्तालाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पर्न गएमा सम्बन्धित ग्राहक वा उपभोक्ताले सम्बन्धित वितरक समक्ष ऐनको दफा ४ बमोजिम क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ग्राहक वा उपभोक्ताले हानी नोक्सानी हुन गए वापत माग दावी गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा छानवीन गरी क्षतिपूर्तिको अङ्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जलस्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि र वितरकको प्रतिनिधि रहेको एउटा समिति गठन हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले सोही उपनियम बमोजिम छानवीन गर्दा ग्राहक वा उपभोक्तालाई वास्तविक रूपमा हानी नोक्सानी हुन गएको देखेमा वितरकबाट एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी निर्णय गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम समितिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी निर्णय भएको मितिले तीन महिनाभित्र वितरकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२०. आचार संहिता

(१) वितरकले ऐनको दफा ५ बमोजिम वितरक संस्था र सो संस्थासँग  सम्बन्धित कर्मचारीले पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाई नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) वितरकले पेश गरेको आचार संहिता नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

२१. विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने ः

(१) देहायको अवस्थामा वितरकले ऐनको दफा १० बमोजिम कुनै क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानमा फिडर, ट्रान्सफर्मर वा लो टेन्सन लाईनबाट
पूर्ण वा आंशिक परिमाणमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्नेछ ः–
(क) कुनै क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानमा ग्राहक वा उपभोक्ताहरूले सामूहिक वा अलग अलग रूपमा विद्युत चोरी गरेमा,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको क्षेत्र, गाउ, टोल तथा स्थानमा विद्युत चोरी गर्ने ग्राहक वा उपभोक्ताहरूको मात्र विद्युत सप्लाई बन्द
गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणले संभव नभएमा,
(ग) त्यस्ता क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानका ग्राहक वा उपभोक्ताहरूलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कारवाही
गर्दा निजहरूबाट हुल हुज्जत गरी बाधा अड्चन हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना हुने भएमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नु पर्दा सो बमोजिमको कारबाही गर्न लागेको सूचना सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका क्षेत्र, टोल तथा स्थानका बासिन्दाहरूले थाहा पाउने गरी पन्ध्र दिन अगावै वितरकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२२. सार्वजनिक गर्न सक्ने ः

वितरकले विद्युत चोरी गर्ने व्यक्ति, ग्राहक उपभोक्ताहरूको नाम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

२३. पुनः विद्युत लाईन जडान गर्ने ः विद्युत चोरी गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति वा ग्राहक वा उपभोक्ताले वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी ठहर भएको रकम तिरे बुझाए पछि वितरकले यथाशीघ्र त्यस्ता व्यक्ति वा ग्राहक वा उपभोक्तालाई पुनः विद्युतको लाईन
जडान गरिदिनु पर्नेछ ।

२४. पुरस्कार ः

(१) कसुरदारले वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर भएको हानी नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति बापत तिरे बुझाएको कूल रकमको बीस प्रतिशतले हुन आउने रकम कसूर सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरूप दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक भन्दा बढी भए दामासाहीले पुरस्कार वितरण गरिनेछ ।
(३) कसूरदारले वितरकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने हानी नोक्सानी तथा सो बापतको क्षतिपूर्ति रकम तिरे बुझाएपछि मात्र यस नियम बमोजिम पुरस्कारको रकम वितरकले उपलब्ध गराउनेछ ।

२५. निर्देशिका बनाउन सक्ने ः विद्युत चोरी नियन्त्रणको सन्दर्भमा आवश्यक जाँचबुझ तथा अन्य काम कारबाही सञ्चालन गर्न वितरकले निर्देशिका बनाइ लागू गर्न सक्नेछ ।
२६. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।