आयकर ऐन, २०५८

आयकर ऐन, २०५८

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति                                                                     –२०५८।१२।१९

संशोधन गर्ने ऐन     प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                                                        – २०६३।६।२८

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                 – २०६६।१०।७

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                            – २०७२।११।१३

४.  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                           -२०७५।११।१९

२०५८ सालको ऐन नं. २२

…………………..

आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल वनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।