Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२

………………………….लालमोहर र प्रकाशन मिति  -२०४२।५।१३
संशोधन गर्ने ऐन
१. लुम्बिनी विकास कोष (पहिलो संशोधन ऐन २०४८   -२०४८।७।२८
२. लुम्बिनी विकास कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५०   -२०५०।७।४
३. खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३   -२०५३।९।३
४. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३    -२०६३।६।२८
५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६   – २०६६।१०।७
६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२    -२०७२।११।१३
२०४२ सालको ऐन नं. ११

७.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                  २०७५।११।१९

 


…………..
लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : लुम्बिनी विकास गर्ने लक्ष्य र आदर्शलाई बढी प्रभावकारी बनाउने नेपाल सरकारको कटिवद्धतालाई विश्व जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न र सो अनुरूप लुम्बिनी विकास योजनालाई बढी समन्वयात्मक र सुचारुरूपले संचालन गर्न लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन वनाई वक्सेको छ ।