१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “पर्वत अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९” रहेको छ ।