अनुसूची–१३ (दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) बरामदी÷खानतलासी मुचुल्काको ढाँचा

अनुसूची–१३ (दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) बरामदी÷खानतलासी मुचुल्काको ढाँचा

अनुसूची–१३
(दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
बरामदी÷खानतलासी मुचुल्काको ढाँचा

श्री …………………. प्रहरी कार्यालय ……………….. बाट …………………. गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ………….. (स्थान) मा खडा गरिएको …………… अपराधसँग सम्बन्धित चीज वस्तु÷ठाउँ÷मानिसको शरीरको बरामदी÷खानतलासी मुचुल्का ।

१‍. जाहेरी दरखास्त वा अपराधको सूचनाको छोटकरी विवरणः

२. खानतलासी गर्ने अधिकारी वा कर्मचारीको अग्रीम तलासी लिनुपर्ने भए सो लिएको विवरणः

३. बरामदीरखानतलासी गरिएको चीज वस्तु÷ठाउँ÷मानिस रहेको चार किल्ला सहितको विवरणः

४. बरामद भएको अपराधसँग सम्बन्धित सामान वा दसीको विवरणः

५. देखे बमोजिम दस्तखत गर्ने साक्षीहरुको नाम, थर, वतन, उमेर दस्तखतः

(क)

(ख)

(ग)

६. रोहवरमा बस्नेहरुको नाम, थर, वतन, उमेर र दस्तखत ः

(क) अनुसन्धान अधिकृतले मेरो घर, चीज वस्तु, शरीर खानतलासी लिँदा आफ्नो तलासी दिई इज्जतसाथ मेरो तलासी लिएको र घरको वा मेरो कुनै सामान हिनामिना भएको छैन भनी दस्तखत गर्ने ………………… जिल्ला ……………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ……………………. स्थान बस्ने ……………………….

(ख) जाहेरवालाको नाम, थर, वतन ……….. उमेर ….. दस्तखतः ……..

(ग) अभियुक्तको नाम, थर, वतन …………….उमेर ……. दस्तखतः …..

 

बरामदी, खानतलासी समेतको काम तामेल गर्न खटिएका अनुसन्धान अधिकृतः

अन्य कर्मचारीहरुः

७. मितिः

८. समयः