अनुसूची – १४ (दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) घटनास्थल÷लाश जाँच मुचुल्काको ढाँचा

अनुसूची – १४ (दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) घटनास्थल÷लाश जाँच मुचुल्काको ढाँचा

अनुसूची – १४
(दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
घटनास्थल/लाश जाँच मुचुल्काको ढाँचा

श्री ………………………………….. प्रहरी कार्यालय …………….. बाट …………………….. (फलाना ठाउँ) मा खडा गरेको घटनास्थल, लाश जाँच मुचुल्का ।

१. मृतकको नाम, थर हुलियाः–

वतनः–

उमेरः–

लिङ्गः–

२. दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरणः
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

३. घटनास्थलको चार किल्ला सहितको विवरणः–
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

४. लाशको विवरणः–

लाशको शारीरिक अवस्थाः– (व्यहोरा खुलाउने)

लाशको विवरणः–

कपडा –शरीरमा भएका अन्य भौतिक सामग्रीहरु समेत) हात खुम्चिएको

उचाइ सोझो

कपालको रङ्ग मुठ्ठी

 

कपालको अवस्था नङको अवस्था

अनुहारको अवस्था खुट्टाको अवस्था

आँखाः खुल्ला / बन्द अन्य अवस्था

नीलडामहरु
(ठाउँ, आकार तथा नाप)

नाम
………………………………..

कान खोस्रिएको दागी

(ठाउँ र आकार तथा नाम)

मुख
……………………………….

दाँत र जिब्रो काटिएको घाउहरु

घाँटीको अवस्था (ठाउँ, आकार)

घाँटीको डामहरु अन्य ठाउँहरु

 

छाती (ठाउँ, आकार तथा नाप)
………………

पेटको अन्य भागको अवस्था
मलद्वार ………………………………

लिङ्ग/योनी परिचयात्मक चिन्ह (कुनै भए)
………………

अन्य कुनै विकृति । अस्वाभाविक लक्षण भए (सो समेत उल्लेख गर्ने)

५. घटनास्थल र लाशको रेखा चित्रण । (गर्न सकिन्छ भने)ः–

६. देखे बमोजिम सही छाप गर्ने साक्षीहरुको नाम, थर, उमेर वतन र सही–
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

७. रोहवरमा बस्नेहरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सही–
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

दरखास्त वा सूचना दिने ब्यक्तिको नाम, थर, उमेर वतन र सहीः–

अभियुक्तहरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सहीः–

काम तामेल गर्नेः–

अनुसन्धान अधिकारीः–

अन्य प्रहरी कर्मचारीहरुः–
………………………
……………………..
मितिः–