६क. कानून व्यवसायी राख्न सक्ने

६क. कानून व्यवसायी राख्न सक्ने

यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ ।