८. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने

८. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने

यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।