अनुसूची – १९ (दफा ३१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) अनुसन्धान प्रतिवेदन

अनुसूची – १९ (दफा ३१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) अनुसन्धान प्रतिवेदन

अनुसूची – १९
(दफा ३१ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
अनुसन्धान प्रतिवेदन

मुद्दा नं. ………………..दायरी मिति …………………. सम्म

 

१. कसूरको सूचना प्राप्त भएको वा उजुरी परेको मिति र समय …………

२. अनुसन्धान अधिकारीको नाम र दर्जा …………………….

३. सूचना दिने ब्यक्तिको नाम र ठेगाना ………………………..

४. जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरण ……………………….

५. कसूर घटेको मिति, समय र ठाउँ …………………………

६. कसूरबाट पीडित ब्यक्तिको सनाखत भएको मिति र समय ……………..

७.अभियुक्त पक्राउ भएको मिति, समय र स्थान ………………………
८. अभियुक्तको नाम, थर, उमेर, वतन (टोल समेत) (एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्रमैसँग सबैको नाम लेख्ने ………………………………….
९. अभियुक्तको बाबु आमाको नाम र वतन …………………………

१०. अभियुक्तले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानको छोटकरी विवरण …………..

११. कसूरसँग सम्बन्धित मालसामान फेला परेको ठाउँ ………………….

१२. कसूरबाट पीडित ब्यक्तिको नाम, थर, उमेर तथा ठेगाना …………….

१३. घटनास्थलको स्पष्ट विवरण तथा चित्रण ……………………….

१४. कसूर गर्दा प्रयोग गरिएको साधन वा हातहतियार ………………….

१५. घटनाको कारण र कसूरदारको मनसाय ……………………………..

१६. अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावित राय र सजाय माग दावी ……………………………….

१७. क्षतिपूर्ति भराउने भए को कसलाई कति क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो सोको विवरण …………

१८. कसूरको बारेमा थाहा पाउने साक्षीहरुको नाम, थर वतन र निजहरुले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको कागजको संक्षिप्त विवरण …………………………….

१९. कसूरसँग सम्बन्धित भौतिक सबूद प्रमाण ……………………….

२०. अन्य केही कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने भए सोको विवरण ………………….

२१. प्रस्तुत कागजातहरुको सिलसिलेवार विवरण ………………………