अनुसूची–२० (दफा ३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) अभियोगपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२० (दफा ३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) अभियोगपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२०
(दफा ३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
अभियोगपत्रको ढाँचा

अदालतले भर्ने. ………………
दर्ता नं.. ………………………
दर्ता मिति. …………………..

श्री ……………….अदालतमा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर गरेको
अभियोग पत्र
………………सालको निर्णय नम्बर ………………..

……………………………………. को जाहेरीले नेपाल सरकार ……………………………………………… वादी

बिरुद्ध

(१) ………… ………….. ……………….. ………………. ……………………….
(२) ………… ………………………………….. ……………………….. …….. .. …. …… ……………………………………………. ………….. प्रतिवादी

मुद्दा

मुद्दा को संक्षिप्त तथ्य
(१)
(२)
(३)

अभियुक्त उपर लगाएको अभियोगः

अभियुक्तलाई हुन पर्ने सजायः

जाय कम वा सजायमा छुटको माग दाबी र आधार :-
क्षतिपूर्तिको माग दाबी ः
अभियोग दाबीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था :
अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने भए सो कुराहरु :
सबूद प्रमाण :
दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीज वस्तु :
(१)
(२)
(३)
गवाह:
देख्ने :–
(१)
(२)
(३)
सन्नेः
(१)
(२)
(३)
प्रस्तुत कागजपत्रहरु ः
(१)
(२)
(३)
यो अभियोगपत्रबाट कारबाही शुरु गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
कार्यालयको छाप : सरकारी वकिलको :
दस्तखत :
नाम :
दर्जा :
कार्यालय :
मिति :