अनुसूची – २१ उजुरी/फिराद पत्रको ढाँचा

अनुसूची – २१ उजुरी/फिराद पत्रको ढाँचा

अनुसूची – २१
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

उजूरी/फिराद पत्रको ढाँचा

 

……………………………. अदालतमा पेश गरेको

उजुरी/फिराद पत्र

मुद्दा नं. ………………………

रजिष्ट्रेशन/कोड नं.  …………

………. को नाति/नातिनी ……………..को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. टोल ……. बस्ने वर्ष ……….. को …………………………. (फोन नं. …………., इमेल …………………)  

 

 

उजुरवाला/वादी

विरुद्ध  
………. को नाति/नातिनी ……………..को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं…………टोल …………. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………… (फोन नं. ……………, इमेल  ………….)

 

मुद्दा :

 

अभियुक्त/प्रतिवादी

उल्लिखित अभियुक्त/ प्रतिवादीले म/हामीलाई अन्याय गरेको व्यहोरा निम्न लिखित प्रकरणमा खुलाई उजूरी/फिराद लिई आएको छु/छौं। निज उपरको यो उजूरी/फिरादपत्र दर्ता गरी कानून बमोजिम कारबाही हुनका लागि अनुरोध  गर्दछु/गर्दछौं ।

१.    कसूरको विवरण …………………………………………………………………..

(वारदातको विवरण, वारदात भएको समय लगायतका सान्दर्भिक विवरण उल्लेख गर्ने)

२.    अभियुक्त/प्रतिवादी उपर लिएको दाबी/लगाएको अभियोग/आरोप ……………………

३.    दाबी/अभियोग/ आरोपसँग सम्बन्धित कानून ……………………………………………

४.    अभियुक्त/प्रतिवादीलाई हुनु पर्ने सजाय ………………………………………………….

५.    अभियुक्त/प्रतिवादीबाट भराउनु पर्ने विगो रकम …………………………………………

६.    कसूरबाट हुन गएको क्षतिवापत अभियुक्त/ प्रतिवादीबाट भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति ………….

७.    क्षेत्राधिकार/हकदैया/हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था …………………………….

८.    कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरण ……………………………………

९.    अन्य आवश्यक कुराहरू ………………………………………………………………..

१०.   लिखत/प्रमाण (प्रमाणको विवरण उल्लेख गर्ने)

(क)   …………………………………………….

(ख)   …………………………………………….

११.   साक्षी (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गर्ने)

(क)   …………………………………………….

(ख)   …………………………………………….

१२.   देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छौँ ।

(क) ……………बापत रु. …………

(ख) ……………बापत रु. …………..

१३.   उजूरी / फिरादपत्रमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

 

…………………………….

उजूरवाला/ वादीको दस्तखत/

सङ्गठित संस्था भए सो को छाप

 

इति संवत् ……………. साल …………… महिना ……… गते रोज………….. शुभम्।

 

द्रष्टव्य :

  • उजूरवाला/वादी तथा प्रतिवादी एकभन्दा बढी भए प्रत्येकको हकमा उल्लिखित विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
  • सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट उजूरी/फिराद दिएको भए अधिकार पाएको लिखत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
  • उजूरवाला/बादी तथा प्रतिबादीको पहिचान गर्न सकिने विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
  • उजूरी/दाबीको आधारमा उल्लिखित ढाँचामा आवश्यक विवरण थप गर्न सकिनेछ ।
  • उजूरी/फिरादपत्रमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम अभियुक्त वा प्रतिवादी सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।