अनुसूची – २२ पक्राउ पूर्जी/समाह्वान जारी भएको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची – २२ पक्राउ पूर्जी/समाह्वान जारी भएको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची – २२
(दफा ५७ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित)

पक्राउ पूर्जी/समाह्वान जारी भएको सूचनाको ढाँचा

 

……………………………………. अदालतबाट जारी भएको सूचना

 

…………… को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….बस्ने वर्ष … को …………(फोन नं. ………)

 

……………………………..को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी ………………… प्रतिवादी तपाई समेत भएको …………………………. मुद्दामा तपाई समेतका उपर अभियोगपत्र दर्ता भएकोले तपाईको नामको पक्राउ पूर्जी/समाह्वान यसै साथ संलग्न राखी यो सूचना जारी गरी पठाइएको छ । पक्राउ पूर्जी/समाह्वान बमोजिम उपस्थित हुनु होला।

 

मुद्दा नं. : ………………………….

जारी भएको मिति : ……………..

………………………………..

   सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् ………………… साल ……………….. महिना ……… गते  रोज…………. शुभम् ।