अनुसूची – २३ अभियुक्त/प्रतिवादीको नाममा अदालतबाट  जारी हुने सात  दिने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची – २३ अभियुक्त/प्रतिवादीको नाममा अदालतबाट  जारी हुने सात  दिने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची – २३
(दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

अभियुक्त/प्रतिवादीको नाममा अदालतबाट  जारी हुने सात  दिने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

 

………………………………………….. अदालतबाट जारी भएको सात दिने पक्राउ पूर्जी

……………………………….. प्रहरी कार्यालय

 

………………..को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ……………………… भएको ……………………. मुद्दा  मिति ……………. मा यस अदालतमा दायर भएकोले अनुपस्थित देहायका अभियुक्त/प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी ल्याउन यो सात दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । पक्राउ पूर्जीमा उल्लिखित अवधिभित्र निज अभियुक्त/प्रतिवादीलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउनु होला । सो अवधिभित्र निज पक्राउ भै नआएमा यसैसाथ संलग्न रहेको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी तामेल गरी तदरुखताकासाथ खोजतलास गर्दै रही निजलाई पक्राउ गरी यस अदालतमा उपस्थित गराउनु होला ।

मुद्दा नं. : ………………………….

पक्राउ पूर्जी जारी मिति : ………………

पक्राउ पूर्जी जारी भएको अभियुक्त/प्रतिवादीको विवरण

  • ……………को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं…………बस्ने वर्ष … को ………… (फोन नं. ………),
  • ………………………………………………………………….

                                                ………………………………..

                                                सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् ………………… साल ……………….. महिना ……… गते रोज………….. शुभम् ।