अनुसूची – २४ साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको नाममा जारी हुने सात दिने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची – २४ साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको नाममा जारी हुने सात दिने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची – २४
(दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको नाममा जारी हुने सात दिने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

 

……………………………………. अदालतबाट जारी भएको सात  दिने पक्राउ पूर्जी

…………………………………………… प्रहरी कार्यालय,

 

……………………………………… को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ……………….. भएको ……………………. मुद्दामा देहायको व्यक्ति/साक्षीलाई मिति …………………. मा समाह्वान जारी भई तामेल भएकोमा निज उक्त समाह्वान बमोजिम यस अदालतमा उपस्थित नभएकोले मिति …………………….. मा भएको आदेशानुसार यो सात दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । पक्राउ पूर्जीमा उल्लिखित अवधिभित्र निजलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउनु होला ।

मुद्दा नं. : ………………………….

पक्राउ पूर्जी जारी मिति : ………………

पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ति/साक्षीको विवरण

  • ……………को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष … को…………(फोन नं. ……………….),
  • …………………………………………………………………………………………..

                                          ………………………………..

                                          सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् ………………… साल ……………….. महिना ……… गते रोज ………….. शुभम् ।