१५. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने

१५. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने

यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून  बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पुयाएको मानिने छैन ।