अनुसूची २५ अदालतबाट जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी

अनुसूची २५ अदालतबाट जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी

अनुसूची २५
दफा ५८ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित
अदालतबाट जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी

……………………………………. अदालतबाट जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी

 

……………को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं ………… बस्ने वर्ष … को ………… (फोन नं. ……………………….)

 

……………………… को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाई समेत भएको ……………………. मुद्दामा तपाईका नाममा यस अदालतबाट   मिति …………………….. मा सात दिने पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा उक्त पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ परी नआएको हुँदा यो पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । यो पक्राउ पूर्जीमा उल्लिखित अवधिभित्र  अविलम्ब यस अदालतमा उपस्थित हुनु  होला । उक्त अवधिभित्र उपस्थित नभई फरार रहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम हुनेछ ।

 

मुद्दा नं. : ………………

जारी मिति : ………………

 

                                                ………………………………..

                                                सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् ………………… साल ……………….. महिना ……… गते रोज ………. शुभम् ।