अनुसूची – २६ प्रतिवादीको नाममा जारी भएको समाह्वान ढाँचा

अनुसूची – २६ प्रतिवादीको नाममा जारी भएको समाह्वान ढाँचा

अनुसूची – २६
(दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

प्रतिवादीको नाममा जारी भएको समाह्वान ढाँचा

 

……………………………………. अदालतबाट प्रतिवादीको नाममा जारी भएको समाह्वान

 

…………… को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष … को………… (फोन नं. ……… )

………………………. को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाई समेत भएको …………………… मुद्दामा तपाई समेतका उपर अभियोगपत्र/उजूरीपत्र दर्ता भएकोले तपाईको नाममा यो समाह्वान जारी गरी पठाइएको छ । यो समाह्वान तामेल भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र प्रमाण भए सो समेत लिई यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु होला । उल्लिखित म्यादभित्र उपस्थित हुन नआएमा कानून  बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

 

मुद्दा नं. : ………………………….

समाह्वान जारी भएको मिति : …………..

                                                ………………………………..

                                                सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् …………… साल ……………. महिना ……… गते रोज ……….. शुभम् ।