अनुसूची – २७ व्यक्तिवादी  फौजदारी मुद्दामा जारी हुने समाव्हानको ढाँचा

अनुसूची – २७ व्यक्तिवादी  फौजदारी मुद्दामा जारी हुने समाव्हानको ढाँचा

अनुसूची – २७
(दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

व्यक्तिवादी  फौजदारी मुद्दामा जारी हुने समाव्हानको ढाँचा

 

…………………………………….अदालतबाट प्रतिवादीका नाममा जारी भएको समाह्वान

…………… को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष … को ………… (फोन नं. ……… )

वादी ………………… ले मिति …………मा तपाई समेत उपर यस अदालतमा …………. मुद्दाको फिरादपत्र दिएको हुँदा सो फिरादपत्रको प्रतिलिपी यसैसाथ संलग्न राखी यो समाह्वान जारी गरी पठाइएको छ  । यो म्याद तपाईले पाएको वा कानून बमोजिम टाँस भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक एक्काइस दिन भित्र प्रतिउत्तरपत्र र आफ्नो प्रमाण भए सो समेत लिई आफैँ वा कानून  बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन आउनु होला । उल्लिखित म्यादभित्र उपस्थित हुन नआएमा कानून  बमोजिम  हुनेछ  ।

 

मुद्दा नं. : ………………………….

जारी भएको मिति : ……………

संलग्न प्रतिलिपी थान : ………….

                                                ………………………………..

                                          सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

                                                    इति संवत् …………….. साल ……………. महिना ……. गते रोज ……… शुभम् ।