अनुसूची–२८ साक्षीका नाममा जारी भएको समाव्हानको ढाँचा

अनुसूची–२८ साक्षीका नाममा जारी भएको समाव्हानको ढाँचा

अनुसूची–२८
(दफा ६० सँग सम्बन्धित)

साक्षीका नाममा जारी भएको समाह्वानको ढाँचा

 

……………………………………. अदालतबाट जारी भएको समाह्वान

 

…………… को छोरा/छोरी ……………….. को पति/पत्नी ……….. जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष … को ………… (फोन नं. ………)

 

वादी ………………..  प्रतिवादी ……………… भएको ……………… मुद्दामा तपाईसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएको हुनाले संवत् ………….. साल ………. महिना …..गते ……….. का दिन ….. बजे यस अदालतमा बकपत्रको लागि उपस्थित हुन आउनु होला। उपस्थित हुन नआए कानून  बमोजिम  हुनेछ।

 

मुद्दा नं. : ………………………….

जारी भएको मिति : …………..

                                                ………………………………..

                                                सम्बन्धित अधिकृतको दस्तखत

 

इति संवत् …………. साल …………. महिना ……… गते रोज ………….. शुभम् ।