अनुसूची २९ धरौट दिने व्यक्तिले गर्ने कागजको ढाँचा

अनुसूची २९ धरौट दिने व्यक्तिले गर्ने कागजको ढाँचा

अनुसूची २९
(दफा ७४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

धरौट दिने व्यक्तिले गर्ने कागजको ढाँचा

 

…………………… अदालत

धरौट दिएको कागज

 

………………. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ………….. समेत भएको ………….. मुद्दामा  ………………… अदालतको मिति ………………… को आदेशले मसँग रु. ……………… धरौट वा जमानत माग भए  बमोजिम सो धरौट बापत मिति ……… मा रसिद नं. …… बाट नगद रु ……. (अक्षरेपि ………………..) यस अदालतमा दाखिला गरेको छु । अदालतले तोकेको समय र स्थानमा उपस्थित हुनेछु । उपस्थित नभएमा मैले राखेको धरौट रकम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि  संहिता, २०७४ को दफा ७४ को उपदफा (१) बमोजिम जफत भएमा वा प्रस्तुत मुद्दामा फैसला बमोजिम लाग्ने जरिबाना, क्षतिपूर्ति, बिगो वा अन्य रकम सो धरौटबाट असूल उपर भएमा समेत मेरो मञ्जुरी छ भनी राजीखुशीले यो कागज गरिदिएको छु ।

 

मुद्दा नं. : ……………..

धरौट दिने प्रतिवादीको नाम, थर वतन : ……………………………….

 

इति संवत् ……….. साल ……….. महिना ………. गते रोज ………. शुभम् ।