अनुसूची ३० जमानत दिने व्यक्तिले गर्ने कागजको ढाँचा

अनुसूची ३० जमानत दिने व्यक्तिले गर्ने कागजको ढाँचा

अनुसूची ३०
(दफा ७४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

जमानत दिने व्यक्तिले गर्ने कागजको ढाँचा

 

…………………. अदालत

जमानत दिएको कागज

 

…………………….को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ………….. समेत भएको ………….. मुद्दामा………………… अदालतको मिति ………………… को आदेशले मसँग रु. ………………धरौट वा जमानत माग भएकोमा सो वापत देहाय बमोजिमको जमानत दिएको छु । अदालतले तोकेको समय र स्थानमा उपस्थित हुनेछु । उपस्थित नभएमा मैले राखेको जमानत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि  संहिता, २०७४ को दफा ७४ को उपदफा (३) बमोजिम असूल भएमा वा प्रस्तुत मुद्दामा फैसला  बमोजिम लाग्ने जरिबाना, क्षतिपूर्ति, विगो वा अन्य रकम सो जमानत वा मेरो अन्य कुनै सम्पतिबाट असूल उपर भएमा मेरो मञ्जुरी छ भनी राजीखुशीले यो कागज गरिदिएको छु ।

जमानतको विवरण : (जमानत दिएको सम्पत्ति तथा बैङ्क ग्यारेण्टीको विस्तृत विवरण, मूल्य र आवश्यक अन्य विवरण उल्लेख गर्ने) :

  • जेथा………………………………………………………………….
  • बैङ्क ग्यारेण्टी………………………………………………………..

 

जमानत दिने प्रतिवादीको नाम, थर वतन:- ……………………………….

रोहवर : (बैङ्क ग्यारेण्टीको हकमा) :

बैङ्क प्रतिनिधिको नाम, थर, वतन, पद र बैङ्कको छाप

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।