अनुसूची ३१ प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिले गरेको जमानतको कागजको ढाँचा

अनुसूची ३१ प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिले गरेको जमानतको कागजको ढाँचा

अनुसूची ३१
(दफा ७४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिले गरेको जमानतको कागजको ढाँचा

 

…………………. अदालत

प्रतिवादी बाहेक अन्य व्यक्तिले जमानत दिँदा गरेको कागज

 

…………………… को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ………….. समेत भएको ………….. मुद्दामा  ………………… अदालतको मिति ………………… को आदेशले प्रतिवादी ………………. सँग रु. ……………… धरौट वा जमानत माग भएकोमा निज प्रतिवादी ………………………….. को तर्फबाट मैले देहाय बमोजिमको सम्पत्ति जमानत दिन मञ्‍जुर गरेको छु। निज प्रतिवादीलाई अदालतले तोकेको समय र स्थानमा उपस्थित गराउने छु । उपस्थित नगराएमा जमानत बराबरको रकम मैले राखेको जमानत वा मेरो अन्य कुनै सम्पतिबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७४ को उपदफा (४) बमोजिम असूल उपर भएमा मेरो मञ्जुरी छ भनी राजीखुशीले यो कागज गरिदिएको छु।

 

जमानतको विवरण : (जमानत दिएको सम्पत्ति तथा बैङ्क ग्यारेण्टीको विस्तृत विवरण, मूल्य र आवश्यक अन्य विवरण उल्लेख गर्ने):

  • जेथा : ………………………………………………………………….
  • बैङ्क ग्यारेण्टी : ……………………………………………………….

 

जमानत दिने व्यक्तिको नाम, थर, वतन : …………………………….

बाबु/आमा/ पति/पत्‍नीको नाम, थर : …………………………………….

 

रोहबरः

बैङ्क ग्यारेण्टीको हकमा (बैङ्कको प्रतिनिधिको नाम, थर, पद र बैङ्कको छाप)

 

प्रतिवादीको नाम, थर : ……………………………….

 

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।