अनुसूची – ३२ थुनुवा पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची – ३२ थुनुवा पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची – ३२
(दफा ८० सँग सम्बन्धित)
थुनुवा पूर्जीको ढाँचा

 

……………………………. अदालत

थुनुवा पूर्जी

मुद्दा नं. ………………

श्री …………………………………………                                                                       मिति :

ठेगाना …………………………………….

 

………………….. को जाहेरी/प्रतिवेदन/सूचना/उजूरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाई समेत भएको ……………….. मुद्दामा यस अदालतबाट भएको मिति ……………. को आदेश बमोजिम तपाईलाई देहायको कानूनी आधार र कारणबाट थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने भएको हुँदा आजैका मितिदेखि तपाईलाई यो थुनुवा पूर्जी दिइएको छ ।

 

थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु  पर्ने आधार र कारण :

(१) सम्बन्धित कानूनः

(२) कारण :

 

सम्बन्धित अधिकृतको,-

सही :

नाम :

दर्जा :

मिति : ………………..