अनुसूची – ३३ तारिख किताबको ढाँचा

अनुसूची – ३३ तारिख किताबको ढाँचा

अनुसूची – ३३
(दफा ८२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

तारिख किताबको ढाँचा

………………………………… बाट खडा गरिएको तारिख किताब

मुद्दा नं. ………………………                                         मुद्दा ………………………………..

 

मिति : २……।….।… सि.नं. मुद्दा नं. वादी/पुनरावेदकको नाम प्रतिवादी/ प्रत्यर्थीको नाम मुद्दाको नाम तारिख तोकिएको प्रयोजन कैफियत
           
           
           
           
           
मिति : २……।….।… सि.नं. मुद्दा नं. बादी/पुनरावेदकको नाम प्रतिवादी/ प्रत्यर्थीको नाम मुद्दाको नाम तारिख तोकिएको प्रयोजन कैफियत
           
           
           
           
           

 

द्रष्टव्य :

(१)   एकै मितिमा एकभन्दा बढी मुद्दाको तारिख तोकिएको भए त्यस्तो मुद्दाको विवरण सोही मितिको देखिने गरी क्रमश: उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२)   तारिखमा गर्नु पर्ने काम उल्लेख गर्दा साधारण, पेसी, बकपत्र, डोर, पूर्व सुनुवाई छलफल, सजाय निर्धारण वा जे जुन कामको लागि तारिख तोकिएको हो सो व्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

(३)   तारिख किताबमा मुद्दाको विवरण उल्लेख गरेपछि सुपरिवेक्षकले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।