अनुसूची–३४ तारिख भरपार्ईको ढाँचा

अनुसूची–३४ तारिख भरपार्ईको ढाँचा

अनुसूची–३४
(दफा ८२ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
तारिख भरपार्ईको ढाँचा

………………… अदालत/कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख
भरपाई

वादी प्रतिवादी

मुद्दा

मिति………………………………. मा

मिति……………………..मा मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले÷………………… काम गर्ने भएकोले मिति ………………………..का दिन …….. बजे यस अदालत/कार्यालयमा उपस्थित हुनेछु भनी सही
गर्ने …………………………..

वादी…………………….. प्रतिवादी ………………………