अनुसूची – ३५ तारिख पर्चाको ढाँचा

अनुसूची – ३५ तारिख पर्चाको ढाँचा

अनुसूची – ३५
(दफा ८३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
तारिख पर्चाको ढाँचा

………………………… बाट जारी भएको ………………………….. नाउँको
तारिख पर्चा

……………………………….. मुद्दा …………………… साल …………. नम्बर ……………………………………………..विरुद्ध ……………………………को निमित्त …………………………………. को तारिख तोकिएकोले सो दिन ……………… बजे ……………………………………….मा उपस्थित हुनु होला ।

तारिख तोक्ने कर्मचारीको सहीछाप

………………………………….. को निमित्त ………………………….. को तारिख तोकिएकोले सो दिन …………………………… बजे ……………………. उपस्थित हुनुहोला ।

तारिख तोक्ने कर्मचारीको सहीछाप