Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५९।३।२४
संशोधन गर्ने ऐन         प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
२. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४

२०५९ सालको ऐन नं. ४

……………..

ऋणपत्र निष्कासन गरी राष्ट्र ऋण उठाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः देशको आर्थिक विकासको लागि सरकारी वित्तको समुचित व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउन तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक बचत परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्न ऋणपत्र निष्कासन गरी राष्ट्र ऋण उठाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।